آرشیف

2017-11-25

جام غور

آغاز کمک های زمستانی برای دو هزار فامیل بیجا شده در غور

عبدالروف غفوری رئیس عودت مهاجرین می گوید که برای دو هزار بیجاشده سال های قبل کمک های زمستانی که از طرف دفتر WFP در نظر گرفته شده بود، امروز آغاز یافت.
وی گفت، برای هر فامیل بیجاشده 150 کیلوگرام آرد، 15 لیتر روغن و 15 کیلو گرام نمک و دال در نظر گرفته شده است.

شنبه ۴ قوس ۱۳۹۶ برابر است با ۲۵ نوامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور