آرشیف

2017-11-4

جام غور

آغاز کار دو پروژه به هزینه بیش از 135 میلیون افغانی در غور

مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات غور می گویند که کار دو پروژه راه سازی در ناوه سرجنگل ولسوالی لعل و سرجنگل آن ولایت به هزینه (135770000) افغانی آغاز یافت.
این پروژه ها شامل احداث وجغل فرش 20 کیلومترسرک درجه سه با 95 پایه پلچک، 5 دهنه واش و 1000 متر دیوار استنادی و همچنان ساخت یک پایه پل موتر رو بطول 15 متر است که سنگ تهداب آن با حضور مردم محل، مسوولان اداره ولسوالی ونماینده مردم در پارلمان گذاشته شد.
سرک یاد شده از قریه سفید آب الی ده پتاب و پل موتررو درقریه قتلش ناوه سرجنگل موقعیت دارد که هزینه آن توسط برنامه انسجام ساحوی وزارت احیا و انکشاف دهات تمویل میگردد.
گفتنی است که با تکمیل شدن این سرک ضمن وصل شدن ولسوالی یکاولنگ بامیان در مسیر کوتاه با ولسوالی لعل و سرجنگل، ساکنان 40 قریه در این ولسوالی از سهولت های ترانسپورتی بهره مند میگردد.
قرار معلومات ریاست احیاء و انکشاف دهات غور، بطول 46 کیلومتر سرک در ناه سرجنگل ولسوالی لعل زیر کار است و در آینده نزدیک به بهره برداری سپره خواهد شد.

شنبه 13 عقرب 1396 برابر است با 4 نوامبر 2017
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور