آرشیف

2021-4-4

جام غور

آغاز کار تطبیق دو پروژه‌ی آبرسانی به ارزش ۵ میلیون افغانی در غور
آغاز کار تطبیق دو پروژه‌ی آبرسانی به ارزش ۵ میلیون افغانی در غور
آغاز کار تطبیق دو پروژه‌ی آبرسانی به ارزش ۵ میلیون افغانی در غور
کار ساخت دو شبکه‌ی آبرسانی به ارزش ۵ میلیون افغانی از سوی برنامه‌ی ملی آبرسانی و حفظ‌الصحه روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات در روستای چهار شریکه‌ی مرکز فیروزکوه و روستای احمد آباد ولسوالی دولتیار ولایت غور آغاز شد.
احداث این شبکه‌ها شامل دو ذخیره‌ی آب صحی به ظرفیت‌های ۱۰ و ۴۰ مترمکعب، 2 حلقه چاه، فشارشکن‌ها، اتاق پمپ، نصب سولرها، دیوار محافظتی برای سولرخانه‌ها، شیردهن‌ها و میترها باملحقات آن می‌باشد که در جریان ساخت آن‌ها ۴۷۹۴ روز کاری ایجاد خواهد شد.
گفتنی است که با ساخت شبکه‌های یادشده ۴۴۱ خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی خواهند یافت.
۱۵ حمل ۱۴۰۰