آرشیف

2020-1-8

جام غور

آغاز مساعدت نقدی برای ۲۰۰ فامیل بیجاشده در غور

مسوولان اداره امور مهاجرین غور می گویند که برای ۲۰۰ فامیل بیجا شده از جنگ های داخلی ۳ میلیون افغانی را توزیع نمودند.
عبدالروف غفوری، آمر اداره مهاجرین و عودت کنندگان غور می گوید که این مساعدت های عاجل بشری از بخش استقرار پایدار وزارت امور مهاجرین برای بیجا شده گان داخلی متاثر ازجنگ بوده که روز سه شنبه با حضور هیئت اعزامی وزارت مربوطه برای هر فامیل بیجا شده ۱۵ هزار افغانی توزیع گردید.
این بیجاشدگان از قریجات بیدان، شمرغک و سیر زار ولسوالی شهرک و قرا ٕ سمک دولتیار و همچنان از میدان بره خانه فیروزکوه هستند.

چهارشنبه ۱۸ جدی ۱۳۹۸ برابر است با ۸ جنوری ۲۰۲۰
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور