آرشیف

2019-11-10

جام غور

آغاز دور سوم کمپاین خزانی واکسین پولیو در غور

کمپاین خزانی واکسین فلج اطفال صبح روز یک شنبه (۱۹ عقرب ۹۸) با چکاندن دو قطره واکسین به دهان طفل با حضور معین وزارت صحت عامه در ولایت غور آغازگردید.

داکتر فدامحمد پیکان معین وزارت صحت عامه، رییس شورای ولایتی و داکتر جمعه گل یعقوبی حین چکاندن دوقطره واکسین به دهان اطفال پیرامون موثریت واکسین فلج اطفال صحبت نمودند و از عموم مردم، خانواده ها، علما، برزگان، متنفذین و مخالفین دولت خواستند تا از این پروسه ملی جهت صحتمندی اطفال و تطبیق واکسین در سراسر غورحمایت نمایند و به مردم آگهی دهند تا اطفال شانرا واکسین کنند.

گفتنی است که در سال های گذشته دور کمپاین خزانی واکسین در سطح غور تطبیق گردیده و مردم از این کمپاین حمایت نموده بودند.

وبسایت جام غور