آرشیف

2018-5-7

جام غور

آغاز به کار ساخت سرک ولسوالی تیوره ولایت غور تا هرات
در سال های که گذشته، کار اعمار سرک ولسوالی تیوره به سمت هرات، در چند نوبت به پایه اکمال رسید. کار سرک کوتل پشه تور، از گلدان تا جواجه توسط شرکت برادران دولتیاری و کار همین سرک از منطقه جواجه شروع تا دریای فراه رود توسط شرکت غفوری ساخته شده است. حالا کار اساسی این جاده از ولسوالی تیوره به سمت دریایی فراه رود توسط شرکت برادران دولتیاری  آغاز شده است. پروژه جدید بیست و هفت کیلو متر کار سرک خامه اساسی است که میتواند با عث ایجاد سهولت برای مردم گردد. البته به اساس توجه و تلاش محترم ملکزادهT کار سرک کوتل ده زبر به سمت تولک نیز شامل پلان و بر نامه امسال بوده که متاسفانه برخی پروژه های غور از جمله این پروژه توسط فرمان رئیس جمهور دوباره لغو شد.

آغاز به کار ساخت سرک ولسوالی تیوره ولایت غور تا هرات