دسته‌ها
Ghor Ghor Province

شماره ماه دلو ۱۳۹۷ ماهنامه فرهنگی سام

شماره ماه دلو ۱۳۹۷ ماهنامه فرهنگی سام
 

 

دسته‌ها
Ghor Ghor Province

شماره ماه حوت ۱۳۹۷ ماهنامه سام

درطي 14سال موزيم كتابخانه ماهنامه سام ومركزفرهنگي نديم آبادتمام لوازم وساخته هاي آن 3مرتبه تخريب وغارت گرديده است درمجموع بيش از36مجسمه فرهنگي بيش از100تابلوي نقاشي خطاطي وبيش 1200جلدكتاب ازموزيم وكتابخانه تخريب وسرقت گرديداست مسئول ماهنامه سام پنج مرتبه بدستور جنگسا لاران فيروزكوه گل
احمدحيدري،عبدالجبارراجي،جانمحمد،محمدآصفي وهمكاران سارنوالي قبلي،قاضي سكندر،قاضي عين الدين وغيره محاكم قبلي زنداني شدم جزخدمت به فرهنگ ومعارف وآگاهي دادن ازجنايت، فساد،خشونت….براي زنان اطفال ومردم كاري نكردم!برايم درغياب اطلاع كذب ساختنددزدان وخرابكارن غيريمسول خودرابنابه روابط وفسادتحريك ميكردندحتي درواحداداري مرابنام بت پرست وغيره توهين وتهديدمينمايندغصب زمينهاي اطراف پارك توسط ميرزااماالله،عبدلجبارراجي،نذيرخان ازرياست عدليه وكيل عبدالرحيم وزورآوران ادامه داردعده درمحاكم عدلي وقضاي مانع دعواي حقوقي من ازطريق ارگانهاي عدلي وقضاي فعلي ميشوندبارهاازطريق ماهنامه سام خواهان تطبيق عدالت وقانون بالاي غاصبين زمين،وخربكار، گرديدم هرباربمن دوسيه اطلاع كذب ومرازنداني ساختندازتمام رسانه هاي ملي وبين المللي ارگانهاي مجري قانون وعدالت تقاضاي بازرسي مجدددرتمام دوسيه هاي قبلي دارم

 

برای دریافت ماهنامه اینجا را کلیک کنید

 

دسته‌ها
Ghor Ghor Province

شماره ماه ثور ۱۳۹۸ ماهنامه فرهنگی سام

سا م ماهنامه ادبي، فرهنگي، اجتماعي ،سياسي سال چهاردهم ثور1398-2019            
پنج بار به ارتباط امورات تعليمي، فرهنگي، هنري و نشر ماهنامه سام زنداني شدم؟
موزيم سلطان غياث الدين غوري،كتابخانه نديم آباد،ماهنامه سام ومركزفرهنگي نديم آبادتمام لوازم،داشته ها وساخته هاي آن 3مرتبه تخريب وغارت گرديده است درمجموع بيش از36مجسمه فرهنگي بيش از100 تابلوي نقاشي خطاطي وبيش 1200جلدكتاب تخريب وسرقت گرديداست مسئول ماهنامه سام پنج مرتبه بدستورگل احد حيدري،عبدالجبارراجي،جانمحمد،محمدآصفي وهمكاران سارنوالي قبلي، قاضي سكندر،قاضي عين الدين وغيره محاكم قبلي زنداني شدم جزخدمت به فرهنگ ومعارف وآگاهي دادن ازضررجنگ،جنايت ، فسادوخشونت بالاي زنان اطفال ومردم كاري نداشتم اسنادوشاهدازخرابكارن داشتم ودارم برايم درغياب اطلاع كذب ساختندافرادمعتاد ودزدرابراي ازبين بردن اين كانون فرهنگي تحريك ميكردندتهديدوتوهين همچنان ادامه داردغصب زمينهاي اطراف پارك راكه به زحمت زيادآبادوسرسبزگرديده است توسط ميرزا اماالله،عبدلجبارراجي، نذيرخان ازرياست عدليه وكيل عبدالرحيم وزورآوران ادامه داردبارهاازطريق ماهنامه سام خواهانتطبيق عدالت بالاي مقامات آلوده به فسادوخرابكاران غيريمسئول گرديدم هرگيزصداي عدالت خواهي ام بنابه روابط،فسادوواسطه شنيده نميشودضديت بافرهنگ،ژورناليزم،ارزشهاي فرهنگي وتاريخي درفيروزكوه ادامه داردازتمام رسانه هاي ملي وبين المللي ارگانهاي مجري قانون وعدالت تقاضاي بازرسي مجدددرتمام دوسيه هاي قبلي دارم.
 

<p dir="rtl" center;"="">شماره ماه ثور ۱۳۹۸ ماهنامه فرهنگی سام

برای دریافت کامل ماهنامه اینجا را کلیک نمائید

 

دسته‌ها
Ghor Ghor Province

شماره ماه جوزا سال ۱۳۹۷ ماهنامه فرهنگی سام

شماره ماه جوزا سال ۱۳۹۷ ماهنامه فرهنگی سام

 

دسته‌ها
Ghor Ghor Province

شماره ماه اسد 1398

28 اسد1398 برابر به صدمين سالگرد استرداداستقلال كشورعزيزمان افغانستان ميباشد، يكصدسال قبل ازامروز در زمان پادشاهي اعليحضرت امان الله خان قيام سراسري مردم سلحشور، قهرمان وتاريخ ساز افغانستان عليه استعمارانگليس كه آفتاب درقلمرواستعماري آن غروب نميكرد آغازگرديد ملتي غيورو باايمان افغانستان ازتمام مليت ها و اقوام ساكن كشوركه نهال آزادي را باخون پاك خويش درتمام دورانها پرورش داده اند دراين روزحماسه سازوسرنوشت سازداوطلبانه اشترك كردندبريتانياابرقدرت آنوقت رابه زانودر آوردند وافتخارجاويدانه آفريدند روح شان شادويادشان گرامي باد.

شماره ماه اسد 1398
 

 

دسته‌ها
Ghor Ghor Province

شماره ماه حوت 1398 ماهنامه فرهنگی سام

شماره ماه حوت 1398 ماهنامه فرهنگی سام

 

دسته‌ها
Ghor Ghor Province

شماره ماه دلو 1398 ماهنامه فرهنگی سام

شماره ماه دلو 1398 ماهنامه فرهنگی سام

 

دسته‌ها
Ghor Ghor Province

ماهنامه فرهنگي و هنري سام، سال سيزدهم ثور1397

 ماهنامه فرهنگي و هنري سام، سال سيزدهم ثور1397

 

دسته‌ها
Ghor Ghor Province

شماره ماه سرطان ۱۳۹۷ ماهنامه فرهنگی و هنری سام

ماهنامه سا م فرهنگي، هنري،تعليمي سا ل سيزدهم سرطان1397-1820             
تخريب موزيم و كتابخانه نديم آبادتوسط جنگ افروزان:بتاريخ ليل21/22- 3- 1397توسط عده تروريست وخرابكاربدستورمافياي فرهنگ،معارف وهنردرشهرفيروزكوه30اثري فرهنگي هنري وتاريخي با100تابلوي نقاشي، طراحي وخطاطي دركتابخانه نديم آباد،موزيم سلطان غياث الدين غوري،دفترماهنامه سام شكسته ونابودگرديدكه شامل تنديس اطفال زنان ومجسمه هاي ازشعرا،دانشمندان،نويسنده گان،سلاطين نامدارغوروكشورعزيزمان افغانستان بوده است با100تابلوي نقاشي،خطاطي،طراحي عكس ازواقعات خشونت وبدرفتاري بالاي زنان، اطفال ومردم ناتوان فيروزكوه گردآوري شده بوداين.

برای دریافت این شماره از ماهنامه سام، اینجا را کلیک نمائید

 

دسته‌ها
Ghor Ghor Province

شماره ماه میزان ماهنامه فرهنگی و هنری سام

فسادوجنگ هاي پروژه ي درغور‍:جنگ هاي پروژه ي زيري نامهاي مختلف به تحريك دشمنان مردم افغانستان به وسيله جنگ افروزان جنگ قدرت ساليان است كه بين اقوام مختلف جان،ناموس ومال مردم ضعيف وناتوان غورراگرفته است كشتاربيرمانه مردم بيگناه،جوانان،اطفال،زنان خشونت،تجاوز، سرقتهاي مسلحانه،ناامني درجاده ها،جريمه كردن،گرفتن پول،سلاح،خرچ،خوراك،بزورازمردم،ازجنگ هاي پروژه ي ميباشدكه بالاي مردم توسط جنگ افروزان،قوماندانان بدون مسئوليت تحميل ميگردد حبس،زندني ساختن،گروگان گيري،اعدام،قصاص،سربريدن،شلاق زدن زنان ومردان محاكمه صحراي بخش ازجنگ قدرت وجنگهاي پروژه ي درغورميباشدكشت موادمخدر،قاچاق انسان،خشونت،بدرفتاري بالاي زنان،اطفال،مسدودساختن مكاتبدخترانه،فقر،اعتيادبه موادمخدربدستورعوامل جنگ افروز ازچالش هاي جنگ پروژه اي ميباشددوام جنگ واختلافات ديرينه بين گروه هاي درگيرجنگ قدرت توسط جنگ سالاران متعصب به دستورمافيا،خارجيان،تروريستان خارجي وداخلي جان هزاران انسان بيگناه راگرفته است هزاران طفل يتيم وهزاران دختروزن جوان بيوه ومحروم ازتعليم،حق زندگي وآزادي گرديده اندهزاران خانه ويران گرديده است مردم مجبوربه مهاجرت گرديده انداينست دست آوردجنگهاي بي هدف تحميلي وپروژه ي توسط تكه داران قدرت ودست نشانده زيرنامهاي مختلف …. كه توسط جنگ هاي پروژه ي همچنان ادامه داردجنگ هاي پروژه اي كه ازكشورهاي خارجي،پاكستان سازمان دهي وتمويل ميشود وتوسط گروه هاي جنگ طلب داخلي،تنظيم ها،مخالفين دولت،طالبان،داعش،القاعده به پيش برده ميشودوازخارج سازمان دهي تمويل وتجهيز گروه هاي جنگ افروزوبنيادگراي سخت گيرافراطي ميگردد.

ادامه ماهنامه در اینجا