آرشیف

2018-11-28

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

Kam air welcome to Ferozkoh

اخیرا کمپنی هوانوردی کام ایر با وصف همه نامهربانی های حکومت ،مردم  پروازهایش را توانست مردانه به توفیق خداوندگار احیا نماید ما درفیروزکوه به جناب ریس محترم این کمپنی وهیت محترم مدیره وویژه با پیلوتان به ما مهربان این کمپنی موفقیت های بزرگ،سلامتی یکبار دیگر آرزو نموده و انتظار نشست دوباره ی این کمپنی را به زمین فیروزکوه لحظه شماری مینمائیم امیدواریم مردم این را بدانند که این کمپنی وسیله خوب ،وسیله مطمعن برای سفرهای مان به شمار رفته وبه شمار میرود.
اینبار آرزو داریم تا به تایرهای این وسیله خوب، خاری نخلد چی جای که مردمان مان ناشکری ونا سپاسی نمایند.
 
حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی