آرشیف

2015-1-22

روزی خان پیام

20 شــــرط انسان مـوفـــق

 

 
1- انسان موفق ازطبیعت الگو می گیرد. طبیعت نسبت به شرایط هر فصل حساس است و برای هماهنگ ماندن باآن خود را مدام بازآفرینی می کند واز راه درست به سوی کمال پیش می رود.
۲- انسان موفق هرگز روی توانایی های خود، بیش از اندازه حساب نمی کند و به یاد دارد قدرتی که به درستی هدایت نشده باشد می تواند زیان آور باشد.
۳- فضیلت های انسان موفق را میتوان در دوچیز خلاصه کرد: « صحت عمل» و «ثبات قدم»
۴-انسان موفق اهل لاف زدن نیست و برتری خود را تا وقتی لازم نشده نشان نمی دهد.
۵-انسان موفق می داند که درامور گوناگون انسانی، دوره های نظم پس از دوره های بی نظمی می آید، همانگونه که درطبیعت باران پس از طوفان و رعد وبرق می بارد. پیشرفت و موفقیت ازآن کسی است که طوفان ها را از سربگذراند.
۶- انسان موفق نصیحت پذیر است، اما اجازه نمی دهد که به طرف هرایده نیازموده وبی برنامه ای کشیده شود.
۷- انسان موفق می داند که زایش ورشد ، رنج وزحمت بسیار به همراه دارد.
۸- وقتی کاری بیش از حد به کندی پیش می رود، مشکلاتی در سر راه قرار دارند که نمی بینیمشان یا آن ها را مشکل به حساب نمی آوریم. انسان موفق برای بازشناختن آنها ، مدام در پیش شرط هایش تجدید نظر و آنها را دوباره سازمان دهی می کند
۹- اگر کسی درمورد آن چه که واقعا دارد در زندگی اش رخ می دهد واقع بین نباشد ، هرگز نمی تواند به میزان لازم و کافی چیز یاد بگیرد و انسان موفقی شود.
۱۰- انسان موفق متوجه است که آن چه وی آنها حقایق جهانی بی چون وچرا پنداشته، در واقع برداشت های شخصی او از اوضاع بوده است، پس وی مدام پیش فرض های خود را بازنگری می کند تا به یک هماهنگی درونی و پویا برسد.
۱۱- انسان موفق تقاضاهایش را از دیگران مهربان ونرم درخواست می کند ومی داند که افراد برای تلاش یکپارچه ، نیاز به تصویری باشکوه و هیجان انگیز ازآینده دارند.
12- انسان موفق حس جهت یابی نیرومندی دارد.
۱۳- انسان موفق هرگز فراموش نمی کند که کیست وبه چه ارزش هایی پایبند است، او هرگز در گروه بندی ها و هم دست شدن ها خودش را گم نمی کند.
۱۴-انسان موفق با کمک دیگران قدرتمند می شود وبا نفع رساندن به دیگران ثروتمند می شود. شرط لازم موفقیت وجود روحیه همکاری و وفاداری است.
۱۵- انسان موفق حتی الامکان با ایده آل های دیگران درگیر نمی شود و قصد برتری جویی ندارد.
۱۶- انسان موفق ابتدا خود را از خطرات راه آگاه می کند تا کامیابی را از دست ندهد. اما نسبت به توانایی خود برای پشت سرگذاشتن خطرات خوش بین است.
۱۷- هیچ وضعیت آرامی نیست که پریشانی به آن راهی نداشته باشد، انسان های بد از صحنه بیرون می روند، اما دوباره برمی گردند، انسان موفق از دانستن این حقیقت غمگین وناامید نمی شود و هنگام خطر سرزنش را نمی پذیرد و کوشا باقی می ماند.
۱۸- انسان موفق مهربان است، مهربانی او به این صورت است که مدام خود را جای دیگران می گذارد و اگرنقطه ضعفی درآن دید آن را درخودش پیدا می کند و از بین می برد.
۱۹- انسان موفق یادگرفته که چگونه پدیده ها را درحال تعادل نگهدارد، میانه روی برای او فقط به معنی محدود کردن زیاده روی های آشکار نیست، او زیاده روی های پنهان را نیز پیدا وبرطرف می کند.
۲۰-انسان موفق سعی می کند نیازهای آینده را حدس بزند وبرنامه های دراز مد تش را براساس آن برنامه ریزی کند.