آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

107 تن زندانی را در یک حویلی کرائی مردانه نگهداری می نماید

 

 
از استاد پنجه طلائی مرحوم استا د مشعل غوری هروی جهت حل درد مان معاونت می طلبم آری :
آمد از کابل وزیری قانون سالار مملکت   در د های مردم غور را مداوا کرد و رفت
در فرودگاه هوائی پرسیدم زین جمله بخششهات کو بخش محبس
با نگاه سرد سوی …. ایما کرد و رفت
————————————————————————————————————-
 وزیر عدلیه کشور با معیت نماینده محترم سفارت کبرای ایالات متحده امریکا مقیم کابل نماینده نظامی کشور لتوانیا و عده ای کثیری از ثارنوالان حقوق بشر غور و مردانی که علاقه داشتند رخ زیبا و نازنین محبس غور را ببینند که مطابق نرم های قومی قبیلوی  وقانون جذای کشور صلب آزادی شده اند بازدید به عمل آورند جناب  وزیر طی نطق کو تاهی روی مسایل مشکلات و  وضعیت اسف بار کشورش جمهوری اسلامی افغانستان خبر هائی از این سو و آنسو گفت و زندانیان را به صبر و شکیبائی و ثواب آخرت فرا خواند و ضمناً یاد آوری کرد که هزینه مالی ساختار محبس غور از بودجه انکشافی دولت آمده و در کیسه خزاین نگهداری میشود وساختار محبس غور ان شاالله در سالهای پیش روی روی دست خواهیم گرفت شما مطمن باشید .ودر غور عزیز مان خشنونت ضد من و امثال من چالان است زندانی که صلب آزادی گردیده حقوق انسانی حقوق بشری را چکار دارند میکنند کی ها از ایشان می پرسند و کی ها به داد ایشان رسیده گی میتوانند بکنند حقوق بشر غور که متشکل از جوانان وا بسته ای یکی از عشایر غور اند تلاش نموده اند تا خود ها را مطرح کنند تلاش ها شان جائی را نگرفت و حال دیگر قور گفتند و میل ندارند تا درب محبس غور را باز نمایند و از وضعیت درون محبس خود و دیگران را آگاه سازند آری محبس غور 107 تن زندانی را می تواند خیلی در یک حویلی کرائی که 5 و یا بیشتر اطاق دارد بدون چق نگهداری کند .