آرشیف

2014-12-26

امین الله سعيدي

100 حقيقت زنده گي

 
 

 1.  اينكه پدران ما چه كاره بوده اند مهم نيست ، مهم اين است كه ما چه خواهيم كرد.

 2.  بهترين هديه اي كه ميتوان به ديگران داد، وقت و صبر خودمان است.

 3.  وقتي صحبت ميكنيم ، صداي هيچ كس را نمي شنويم.

 4.  در حال حاضر نه آينده وجود دارد و نه گذشته ، زندگي جاريست.

 5.  كسي كه از همه بيشتر مي داند ، معمولا همان كسي است كه كمتر حرف ميزند.

 6.  اگر ميخواهيد بديها سرتان نيايد ، نخواهيد سر ديگران آيد.

 7.  اگر شما يك قدم مثبت برداريد ، كاينات صد قدم به سمت شما مي آيد .

 8.  توانايي يك مرد آن چيزي نيست كه در جيبش دارد ، بلكه آنست كه بر دوشش دارد.

 9.  هيچ كس به طور كامل بي طرف نيست.

 10.   آنچه در قلب خود مي پرورانيم ، همان است كه در زندگي آن دنيا در دستان خود داريم.

 11.   هيچ كس نمي تواند ما را شاد كند جز خودمان ( اگر بخواهيم ).

 12.   افراد خردمند در سكوت به سر مي برند تا بيش از هر چيز صداي تمناي خود را بشنوند.

 13.   ما از همان اول پدر و مادر زاده نشده ايم ، بلكه بايد بياموزيم كه چگونه مي توان پدر و مادر بود.

 14.   افراد كه بيشترين وقت خود را صرف زندگي ديگران مي كنند ، از رسيدن به زندگي خود باز ميمانند.

 15.   كساني كه مي گويند: من نبايد اين راز را فاش كنم ، اما فقط به تو مي گويم . دقيقا راز شما را نيز به همين صورت براي ديگران بازگو مي نمايند .

 16.   گفتن حقيقت مهم است ‌‌‍' اين مهم نيست كه ما راست مي گوييم و ديگران اشتباه مي كنند .

 17.   هچ هدفي بدون طي كردن مسير و راه آن ، دست يافتني نيست .

 18.   كساني كه سر خود را مانند كبك در برف فرو مي برند ، در واقع لگد ديگران را به جان ميخرند.

 19.   آنچه كه در ظاهر هر شخص مي بينيم ، به ندرت دقيقا همان چيزي است كه آن شخص واقعا هست.

 20.   شهامت اين نيست كه روبروي شير بايستيم ، بلكه اينست كه بدانيم چگونه بايد از شر او نجات يافت.

 21.   فرشته ها به زمين نمي آيند ببينند ما چه مي كنيم ، مي آيند تا به ما بگويند چه كار بهتر است براي انجام.

 22.   هيچ چيز مانند ارتباط و وابستگي با ديگران ، با تمام وجود ، بدرد انسان نميخورد.

 23.   در واقع ما هيچ چيز را كنترول نمي كنيم مگر رفتار و كردار و تصميمات خود مان .

 24.   اين يك اشتباه بزرگ است اگر از تجربيات خود درس نگيريم .

 25.   من هيچ چيز را نمي دانم ، به من بياموزانيد ، من هيچ چيز نمي شنوم ، به من بگويد' من هيچ چيز نخواهم ديد ، به من نشان دهيد ' ما با هم پيروزيم.

 26.   پيشيماني از آن دسته چيزهاي است كه ما به اشتباه آن را انتخاب ميكنيم.

 27.   تنها به اين دليل كه بذر را كه كاشته ايم نميبينيم ، نمي توانيم بگوييم چيزي از اينجاه بيرون نميايد.

 28.   جنسيت واقعي وجود ندارد هركسي قسمت از روحيات جناس مخالف را در خود دارد.

 29.   تجربيات شما ، تجربيات شما هستند ' شخصيت شما نيستند .

 30.   فرض كردن ها از تنبلي ما در جستجوي حقيقت سرچشمه ميگيرند .

 31.   خانواده ما تنها جاي نيست كه ما در آن متولد شده ايم ' گاهي يك دست باز و رويي گشاده نيز ما را متولد ميكند .

 32.   شما هميشه راه درست را نمي پيماييد .

 33.   فروتني و تواضع ، در واقع توانايي پذيرفتن خطاست .

 34.    اگر ميخواهيد با حقيقت سر و كار نداشته باشيد ، هميشه در خيالات خود گم هستيد.

 35.   فخر فروشي لباس است كه فقط تن احمقان ميشود.

 36.   هركس سزاوار ارزشمند شدن و معشوق ديگران بودن است.

 37.   هيچ كس جواب نهايي را به شما نخواهد داد مگر خود تان .

 38.   شما تنها با ابزاري كه داريد ميتوانيد عمل كنيد پس بدنبال ابزار جديد وقت خود را تلف نكنيد .

 39.   اگر خطا هاي خود را خطا در نظر نگيريم ، آنگاه با هر خطا راهي اشتباه را كشف كرده ايم.

 40.   اين انسانها هستند كه به زندگي معنا مي دهند نه اشياء.

 41.   هميشه سوالاتي هستند كه جوابشان ناپيداست و بزودي جوابشان پيدا خواهد شد.

 42.   اگر بخواهيد ، اسكلت هميشه در كنج كمد منتظر شماست تا شما را بخورد.

 43.   والدين نبايد كوچكترها را در برابر تصميمات زندگي مسئول بدانند .

 44.   اگر فكر مي كنيد كه بايد همين حال بگوييد ، پس بگوييد و اگر مي دانيد كه بايد كاري را حالا انجام دهيد ، پس انجام دهيد .

 45.   هر تغيري نياز به حركت دارد .

 46.   كمك ديگران به معناي انجام تمام و كمال كار ما نيست.

 47.   اينطور نيست كه هر كسي شما را دوست بدارد ، ولي شما مي توانيد هركسي را دوست داشته باشيد.

 48.   اگر كاري را هميشه براي كسي انجام داديد ، او هرگز آن كار را ياد نخواهد گرفت .

 49.   هيچ چيز بيشتر از خنده موثر و واگير دار نيست .

 50.   زيباي محض با چشم قابل مشاهده نيست، بلكه با فكر و دل ديده ميشود .

 51.   هر كسي بذر كمال را در وجودش دارا مي باشد ، اما كمتر كسي مي تواند آنرا پرورش دهد .

 52.   تنها را پايان دادن به مشاجره ها ، پيدا كردن يك راه حل است .

 53.   هر عملي كه انجام مي دهيم و هر حرفي كه ميگوييم به ما باز مي گردد اما نه به گونه اي كه انتظارش را داشتيم .

 54.   اگر يك پله از نردبان شكست ، با كمي زحمت پا را بايد بالاتر گذاشت .

 55.   هرگز كلمات ناگفته را در اتاق دربسته محبوس نكنيد .

 56.   هر كس بيش از آنچه خود را مي شناسد است .

 57.   از هرچه بترسيم اسيرش مي شويم .

 58.   نياز مندترين انسانها حريص ترين آنهاست .

 59.   آنچنان خيال كنيد كه گويا تا آبد زنده ايد و آنچنان عمل كنيد كه گويا امروز مي ميريد .

 60.   بخنديد همچنانكه نفس مي كشيد و دوست داشته باشيد همچنانكه زندگي مي كنيد .

 61.   هيچ كس نمي تواند باز گردد و شروعي جديد را رقم بزند اما هر كسي مي تواند شروع كند و پاياني خوش را بسازد .

 62.   مهمترين چيزها در زندگي چيزي نيستند كه قابل لمس باشند .

 63.   زيبا ترين عكسها در اتاقهاي تاريك ظاهر مي شوند ' پس هر موقع در قسمتي تاريك از زندگي قرار گرفتي بدان كه طبيعت مي خواهد تصويري زيبا از تو بسازد.

 64.   برف سنگيني باريد ، درختي شكست ، درختي زيباتر شد .

 65.   زندگي مانند بازي حكم است ، مهم نيست كه دست خوبي نداشته بايشيم ، مهم اين است كه يار خوبي داشته باشيم .

 66.   از كوتهي ماست كه ديوار بلند است .

 67.   از شيشه ء جلو به زندگي نگاه كنيد نه از آهينه ء رو به عقب .

 68.   به خاطر ترساندن موش خانه ات را آتش نزن .

 69.   هنر زندگي كردن ،هنر نقاشي كردن بدون پاك كردن است .

 70.   بهترين لذت زندگي انجام دادن عملي است كه ديگران مي گويند نمي توانيم .

 71.   هر روز از زندگي معجزه است ، من روزم را هدر نمي دهم ، من قدر معجزات را مي دانم .

 72.   آرام بنشين .تقلا نكن .بهار مي آيد و سبزه ها رشد مي كنند .

 73.   اينكه چه مي انديشيم ، چه مي دانيم و به چه اعتقاد داريم مهم نيست . مهم اين است كه چه مي كنيم .

 74.   از زندگي هر آنچه لياقتش را داريم به ما ميرسد نه آنچه آرزويش را داريم .

 75.   از آنجا كه زندگي آيينه ء وجود ماست ، فقط با تغيير ما تغيير مي كند .

 76.   ساعتي كه خراب است ، در هر روز دوبار زمان را درست نشان مي دهد .

 77.   هرگاه در زندگي خانه اي از يخ ساختي ، بر آب شدنش گريه نكن .

 78.   براي انسانهاي بزرگ چون بر اين باورند كه : يا راهي خواهم يافت يا راهي خوهم ساخت .

 79.   آرزوهايت را يك جا ياد داشت كن ويكي يكي از خدا و كاينات بخواه . خدا و كاينات يادشان نمي رود اما تو يادت خواهد رفت آنچه را كه امروز داري ، آرزوي ديروزت بوده است .

 80.   برگ در زوال مي افتد و ميوه در انتهاي كمال . بنگر كه چون برگ . زردي يا سيبي سرخ ؟

 81.   اگر نتوانستي كسي را ببخشي از بزرگي گناه او نيست ، از كوچكي دل توست .

 82.   به كسي كه در جستجوي حقيقت است ايمان آور .

 83.   ما آمده ايم تا با زندگي كردن قيمت پيدا كنيم نه به هر قيمتي زندگي كنيم .

 84.   هر كس چراي زندگي را يافت با هر چگونه اي خواهد ساخت .

 85.   سخن نيك را از گوينده ء آن بگيريد هر چند خود بدان عمل نكنيد .

 86.   ناتوان ترين مردم كساني اند كه نتوانند دوستي پيدا كنند و ناتوانتر از آنها كساني اند كه دوستان خود را از دست بدهند .

 87.   چون عقل كامل گردد ، سخن گفتن كمتر شود .

 88.   صبحگاهان به جستجوي روزي در آييد كه بركت و موفقيت در صبح زود نهفته است .

 89.   به بار نشستن هر كار نيازمند هزار روز صبر است .

 90.   راز موفقيت در اين است كه از زندگي لذت ببريم .

 91.   موفقيت يك مسير است و نه هدف .

 92.   موفقيت بيشترين و بهترين استفاده از آن چيزي است كه هم اكنون داريم .

 93.   شكست موفقيت است ، اگر از آن درس بگيريم .

 94.   موفقيت اين نيست كه هرگز اشتباه نكنيم ، بلكه اين است كه يك اشتباه را دوبار مرتكب شويم .

 95.   موفقيت دستيابي به آن چيزي است كه مي خواهيم و شادماني خواستن آن چيزيست كه بدست مي آوريم.

 96.   موفقيت توانايي پرش از شكستي ديگر است ، بدون اينكه خسته شويم .

 97.   من تمام هستي را يار و ياور خود مي بينم .

 98.   بازي زندگي بازي بومرنگهاست ، مراقب بومرنگ خود باشيم كه به كدام طرف پرتاب مي شود .

 99.   تفكر مثبت است هر موفقيت است .

 100.      افتادن در گل و لاي ننگ نيست ، ننگ آنست كه بيفتيم و بيرون شده نتوانيم .

چه ميشود به محبت گرم و صميمانه يكديگر باور داشته باشيم ، مانند اينكه پرنده به بال هايش باور دارد كه خودش را از بلندي رها ميكند .
 
بااحترام امين الله سعيدي هرات
دوم حمل 1390
منبع : دوربين