آرشیف

2016-1-15

گل رحمان فراز

☆ تقدیر کردند و باید تقدیر شوند! ☆

 

تقدیر کردند و باید تقدیر شوند!

◀ از زمان تاسیس نهاد پیمان جوانان چند سالی می گذرد و در طول این چند سال خدمات ارزنده ی را جهت شگوفایی معرفت و همدلی بین مردم و بخصوص نسل جوانان، رشد تعلیم و تربیه، تدویر جلسات آموزنده در راستای حقوق و وجایب شهروندی، نهادینه ساختن دموکراسی، توازن و مساوات بین مرد و زن، اتحاد و هم بستگی اقوام و مطالب دیگر علمی و تحلیلی گام ها برداشته و زحمت ها کشیده است.
¤ در چند جلسه ی متفاوت که از طرف اعضای رهبری نهادفرهنگی واجتماعی پیمان جوانان برگذار شده بود افتخار حضور داشتم و بدون تملق از داشته های ایشان و روش های پسندیده تبادل تجارب افکار و آموخته های علمی شان اندوختم و خیلی ها را از برکت آن مستفید ساختم که می توان برای این مرجع نام "اندیشه گاه" را بخشید!

تقدیر کردند و باید تقدیر شوند!

¤ نهاد اجتماعی و فرهنگی پیمان جوانان با اندک ترین امکانات مادی دست داشته اش توانسته است افتخارات بیافریند و از طریق همان افتخارات شهره ساز خود و اعضای خویش گردد. هر گام که در رشد و شگوفایی جامعه و شستشوی مثبت اذهان عامه برداشته شود، بدون شک مبرا از کدام هدف شخصی است و به فلاح کلیه مردم تمام می شود که ثواب اخروی و کامیابی دارین را با خود دارد.
¤ اینکه با امکانات اندک و انگیزه هنگفت دست به بزرگداشت اهمیت و جایگاه علم و تحصیل و گرامی داشت و تقدیر از دانش آموختگان فارغ شده مقطع لیسانس غوری از دانشگاه های مختلف زدند جای بسا خوشی است و از این تقدیر شان تقدیر و تمجید باید کرد.
¤ امروز اعضای رهبری نهاد پیمان جوانان قهرمانانه دست به دست هم دادند و از جایگاه و ارزش دو واژه معتبر (دانش و دانشجو) صمیمانه تقدیر نمودند و تحایفی را به پیمانه (برگ سبز تحفه درویش) با یک افتخار نامه تقدیری تفویض کردند.
★ جا دارد تا از تلاش های ارزنده و خستگی ناپذیر اعضای نهاد فرهنگی و اجتماعی پیمان جوانان صمیمانه تشکری کنم و از طریق این پست بار دیگر برای دانش آموختگان عزیز مبارک باد عرض نمایم. به امید آنروزیکه همه مشکلات جوانان بخصوص معضل بیکاری شان مرفوع گردد و جوانان با همان افتخار و برتری اجتماعی شان که تحصیل یافته و دانش داشته اند زندگی نمایند و افغانستان را آباد تر و پویا تر بسازند!

با احترام
گل رحمان فراز