آرشیف

2015-12-23

گل رحمان فراز

||◀ صدای عدالت خواهی! ▶||

 

 

ایده من: تا زمانیکه تصمیم گیرنده در امور ولایتی غور؛ مولوی دین محمد عظیمی، سیما جوینده و حسن ریش باشد، سرنوشت غور از این بد تر خواهد شد!
فولی را که مولوی دین محمد عظیمی در قبال محترم کریم خلیلی کرد تا هنوز هر قدر که می کوشیم همان خلا را پر نمی توانیم و بدون شک کوتاه فکری مولوی دین محمد عظیمی، لطمه ی بر مهمان نوازی مردم مهمان نواز غور نیز زد (یک گاو کثیف، نام کلی گاو ها را بد می کند!)، در برابر مولوی دین محمد برداشت و ایده ی نیکی داشتم و غالباً عمل اش را در مقابل محترم کریم خلیلی یک اشتباهی می دانستم که به آن پی برده باشد و بمجردی دیدم که جوانان را به دور خود جمع می کند و می کوشد تا به مشکل بیکاری شان راه حل سنجد، نیز خوشحال شدم و فخر ورزیدم اما حالا دیده شده است که تشویق، تمجید و بستن رفاقت مولوی دین محمد با جوانان بخاطر این بوده که پول نان چاشت هوتل اش بر آید و شکم اش را از طرف چاشت به سر جوانان سیر کند. (روش جدید تکه داری)!
خوب می دانیم اینکه داکتر عبدالله عبدالله با مقرر کردن سیما جوینده بحیث والی غور، لقب رهبر فرزانه جلالتماب داکتر عبدالله عبدالله را از طرف جوینده گرفت اما به مجرد که وی از تصمیم اش مبنی بر استقرار جوینده صرف نظر کرد، جوینده، عبدالله عبدالله را به القاب گوناگون صدا می زد و حتی مردم را با دادن کرایه دو طرفه موتر و آماده سازی نان چاشت از قریه ها فرا خواند تا عکس های عبدالله عبدالله را به آتش بکشند و علیه وی شعار دهند. 
رهبری تظاهرات علیه عبدالله عبدالله را محمد حسن حکیمی مشهور به (حسن ریش) به عهده داشت و به حدی نیست که از آن یاد آوری شود چون تا هنوز که در طول چندین سال مصروف تظاهرات بوده و تظاهرات را میخانیک کرده است،  اندک ترین دستاوردی جز بدنام ساختن غور و غوریان و سران محلی این ولایت نداشته است. 

راهپیمایی عدالت خواهی امروز!
امروز جوانان، نهاد های مدنی و شهروندان شهر فیروزکوه از اقوام مختلف صرف نظر از موضوعات سمتی و گروهی حضور به هم رسانیدند و صدای رسای مشترک شان را به انتقاد از کارکرد های دفتر جامعه مدنی غور، فعالین رسانه یی و حرکت های خود سرانه غیر منطقی به جاده های شهر فیروزکوه ریختند و حرکت های آنها را محکوم کردند.
هدف گرد همایی انتقاد از کار کردهای دفتر جامعه مدنی غور بود آنها گفتند رسانه های محلی و ملی در گرو و انحصار یک تعداد افراد محدود و مشخص است که آنها با پخش اخبار نا درست باعث بد نامی مردم غور شده اند و از مردم غور یک چهره خشین انعکاس داده اند.

شعارها:
ما نمی خواهیم افراد فرصت طلب و استفاده جو باعث برهم زدن نظم عامه شود !
حرکت های خود سرانه را محکوم می کنیم !
حرکت های خود سرانه که بخاطر تامین منافع یک تعداد افراد محدود ومشخص باشد هیچ نفعی برای مردم غور ندارد!
حرکت های غیر منطقی و عجولانه باعث بد نامی مردم غور میشود!
دفتر جامعه مدنی غور خانواده گی است !
تک روی بس!
انحصارگرایی بس!
رسانه ها در گرو وانحصار یک تعداد افراد استفاده جو وفرصت طلب است!
فعالین رسانه با گزارش های نادرست خود از ولایت غور یک چهره خشین انعکاس داده اند!

پ.ن1: تصویر اول و دوم، راهپیمایی انتقاد از کارکرد های جامعه مدنی و استفاده جویان رسانه یی است.

پ.ن2: تصویر سوم، تظاهرات سازمان یافته توسط جوینده به رهبری حسن (ریش) بخاطر آتش زدن عکس های رئیس اجراییه است.

با احترام
گل رحمان فراز

صدای عدالت خواهی!

صدای عدالت خواهی!

صدای عدالت خواهی!