آرشیف

2015-8-31

گل رحمان فراز

||◀◇مسعود، قهرمانِ بدونِ مرز◇▶||

چو باید اندیشه مسعود گردد
که وضع کشورم بهبود گردد

مسعود، قهرمانِ بدونِ مرز

← 18 سنبله روز نامردی و حسادت دنیای فانی است، روزیکه زمین دیگر توازن ابقا اش را در مقابل گام های متحرک فرمانده شهید قهرمان احمد شاه مسعود از دست داد و سراسر بفکر زمین زدنش شد، آمر صاحب مسعود انسانی بود جامع الکمالاتی، وجود داشت سعادتی، زندگی داشت معیشتی، تفکر داشت والا و شخصیت داشت برجسته! این همه صفات برای مسعود بزرگ کفایت نمی کند، صفات ذیل از جملۀ صفات اند که قبل از تولد مسعود، برایش کلمه ردیف کرده اند که قرار ذیل اند؛

¤¤ مسعود = نیکبخت شده و نیکبخت، میمون و مبارک، نیک بخت، سعادتمند، خجسته، فیروز، فرخنده، نیک اختر، نکواختر، سعید، خوشبخت، خوش اقبال، بختور، سعد، فرخ، فرخنده، نیک، خوش و همایون!

¤¤ شهید احمد شاه مسعود یگانه بزرگ مرد تاجک تبار بود که در اندیشه اش آزادی خواهی و بلند اندیشی جای گرفته بود و سراسر بفکر آزاد ساختن و آزاد زیستن کشور و مردم عزیز اش بود و از همت رسا و عزم بالا اش بود که خطاب به متجاوزین (قطعات محدود اتحادیه جماهیر شوروی) اعلان نمود اینکه هرگاه به اندازۀ پکول اش برای مقاومت جای داشته باشد، در مقابل ایشان ایستادگی خواهد کرد و بدون شک همان سخن خود را نیز عملی کرد و به جهانیان نشان داد که با مسعود گرفتن کاریست دشوار و بی پی آمد و همان خاطر بود که لقب "عقاب هندوکش" را به آمر صاحب را افتخارانه در کتب ثبت و نگهداری احوال تاریخی جهان درج نموده بودند.

¤¤ اندیشه و تحلیل مسعود بدون مرز بود و احتمالا برداشت که از آیندۀ نظام ها مورد پیش بینی آمر صاحب قرار مي گرفت همه را حیران زده کرده و حال می بینند که آنچه مسعود بزرگ چند سال قبل پیش بینی می کرد، حال یک مورد تازه و تجدید شده است.

¤¤ آمریکایی ها به آن همه پیشرفت و تکامل فکری و فرهنگی شان تسلیم و مدیون اندیشه های ناب مسعود اند زمانیکه وی معضل طالبان را همه گیر و ساری خوانده بود، همان اندیشه مسعود برای آمریکایی ها حایز اهمیت نبود که فعالیت و تخریب کاری طالبان و القاعده را مربوط و منوط افغانستان و چند کشور همسایه به افغانستان می دانستند بی خبر از اینکه آنها نیز به آن مبتلا خواهند شد که موجب فروپاشی بانک جهانی و تلفات چند هزار نفری شد و همان بود که آمریکا اعلنا بفکر ریشه کن سازی شان گردید.

◇◇ اینکه ما افغان ها قبول کنیم و یا نکنیم اینکه مسعود اسطوره است یا خیر، برای جهانیان معلوم است و تاریخ از هیبت اندیشه و شخصیت اش، 18 سنبله را ناخودآگاه بیاد می آورد و سراسر مردم را بیاد بزرگداشت از شهادت خردمندانه مسعود بزرگ می اندازد.

◀ یادداشت: سالروز شهادت سردار پر افتخار تبار تاجک را قبل از قبل برای کلیه مردم آزادی پرور افغانستان تسلیت عرض می دارم و امید وارم تا اندیشه های مسعود بزرگ سرمشق زندگی سرنوشت ساز همه مان قرار گیرد.

با احترام
گل رحمان فراز