آرشیف

2015-1-7

مولوی صالح محمد دانش

​ رویداد تولد حضرت سرور کـایـنــــات

 

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ خاطر نشان می سازد که 1400 سال قیل در چنین روزی کفر دلالت به اوج خودرسید دنیار ا تا ریکی های جهالت وگمراهی احا طه کرد تحولات وپیامد های غیر اسلامی بوقوع پیوست مردم از دین فاصیله گرفتن که قرنهای متمادی شرک وبت پرستی ادامه داشت راها ی اسلام سخت نا هموار شد سیاهی سراسر جهان را فرا گرفت نور ودانش از بین رفت صدای یکتا پرستی پنهان شد فریاد ونغمه های جهل وگمراهی به زمین صدازد دنیا شکل دیگری را بخود گرفت دین آسمانی وجود خود را از دست داد توحید ویکتا پرستی بباد عدم سپرده شد خرا فات وابا طیل ظلم واستبداد کا ملآ کسترش پیدا کرد تقلید ها ی کورکورانه ولادینی انتخاب شد تحریفات وتا ولات روی کار آمد صداقت وراستکاری پشت ابرهای تاریک پوشیده ماند مذ هب بودای در شیب قاره هند واسیا ی میانه انتشار یافت  وفرش بت پرستی وآتش پرستی را پیوند نمود نا گهان از جزیرت العرب وکوهای مکه آفتا ب رشد وهدایت طلوع نمود که شرق وغرب با نور خویش منور ساخت پیروزی جهانیان را به عهده گرفت کنگره ها ی قصر شاهی کسرا ی و امپراطور ی ایران بتزلزل در آمد آتش کده ها شرک و بت پرستی خاموش شد جهان از سلطه کفررهای یافت چراغ هدایت وفلاح را بدست مسلمانان اعطا نمود خدا پرستی بروی زمین پیاده شد  واو کسی بود که درحکمتش غیر از عدالت انصاف چیزی دیگری وجودنداشت در تسلط خود صادق عادل متوازن بود حرکات مدبرانه داشت دربرابرخطرات که اسلام را تهدید مینمود مبارزبود  وکسی بود که سرخ پوست را ازسیا پوست پادشارا از رعیت تفکیک نمیکرد مگر بتقوای تشتت برتری جوی را دربین اقشا رواصناف قومی وسمتی رد می نمود بر علیه هر نوع افراط گرایی وتفریط جوی مبارزه می کرد هیج کس نمیتوانیست دراموال وعوایید دولتی تصرف انفرادی وشخصی نماید فساد واختلاس در پرتوی هدایت تا بی مقاومت را نداشت بنآ به در جه نبووت نا یل آمد بنی نوع بشر وانسانیت بگونه معراج وترقی رساند .
چنانچه خداوند تا یید مینماید ومی فرماید که وما ارسلناک الا کا فة للناس بشیرآ ونزیرا

با احترام
مولوی صا لح محمد  ( دانش )
28 دلو 1389