آرشیف

2014-11-5

jameghor

​گزارش تلیفونی دفتر قوماندانی امنیه غور به سایت جام غور

 
کلوپ قوماندانی  امنیه ولایت غور که مدت سی سال میشود اعمار گردیده و سه سال قبل بر اساس پیشنهاد قوماندانی امنیه ولایت غور و احکام مقام محترم وزارت امور داخله، تانک تیل به حجم 80 هزار لیتر اعمار گردیده است و مدت ده سال میشود که ساحه کلوپ نهال شانی و ذریعه واترپمپ آبیاری میشود و از یک طرف با آمدن جنرال آمدن جنرال احمد فهیم قایم فرمانده امنیه غور تاسیسات قوماندانی امنیه ولایت غور بصورت اساسی احیا و بازسازی شده است. سه سال قبل ورکشاپ وسایط نقلیه قوماندانی امنیه ( محل ترمیم وسایط نقلیه پولیس غور) که به ارزش ده میلیون افغانی از بودجه وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان ساخته شده است.
قوماندانی امنیه غور کار اعمار دیوار احاطه این ورکشاپ را بتازگی روی دست گرفته تا امنیت محل ترمیم وسایط نقلیه ی پولیس بشکل بهتر و خوبتر تامین گردد. قابل ذکر است که زمین این ملکیت از سی سال به این طرف در ملکیت وزارت امور داخله و مورد استفاده سارندوی وقت و پولیس فعلی قرار داده شده است که در این مدت شهرداری چغچران بصورت قطعی علیه قوماندانی امنیه غور ادعا نکرده است. به ملاحظه سوابق ملکیتهای قوماندانی امنیه غور شهرداری چغچران با استفاده از خلا ها به مرور زمان در حدود 39 جریب زمینها و ملکیتهای امنیه غور را غصب و به اشخاص و افراد معامله گر به فروش رسانیده و بعضا به افراد زورمند توزیع کرده است.
چنانچه قوماندانی امنیه غور موضوع را طی صادره نمبر 8161 مورخ 11/8/1393 به ریاست محترم شهرداری غور نیز خبر داده است و شهرداری چغچران تا هنوز جواب مکتوب متذکره را به قوماندانی امنیه غور ارسال نکرده و هیچنوع اجراآت را روی دست نگرفته است که قناعت قوماندانی امنیه غور فراهم نماید. قابل یاد آوریست که جنرال احمد فهیم قایم قوماندان امنیه ولایت غور به اداره محلی ولایت غور خدمت کرده است. نظم، دسپلین و وظیفه شناسی را در صفوف پولیس بوجود آورده است و آقای قایم هیچنوع زمین و ملکیت شخصی در ولایت غور ندارد و هیچ نوع زمین به نفع قوماندانی امنیه غور غصب نکرده است. هرچند کلمه غصب بجای کاربرد دارد که ملکیت و یا زمین به نفع شخص غصب شود؛ در حالیکه هیچ نوع زمین و ملکیت شهرداری غور توسط قوماندانی امنیه غور هیچ منصوب دیگری قوماندانی امنیه غور غصب نشده است. همچنان سنگ دیوار احاطه ورکشاپ ترمیم وسایط نقلیه به اشتراک رییس معارف، رییس محیط زیست، رییس ارشاد حج و اوقاف، رییس عودت مهاجرین، رییس سارنوالی نظامی، علما، روحانیون، جوانان و اعضای فعال جامعه مدنی غور گذاشته شد. قابل یاد آوریست که هیچ جاده و یا مکانی بنام مهمانخانه کلوپ مسمی نگردیده تا حال هر شخصی که تاسیسات قوماندانی امنیه غور را دیده است گفته است که این سعی و تلاش در افغانستان بخصوص در ولایت غور بی نظیر است. و در هیچ یک از ولایات دیگر به این اندازه توجه و دلسوزی صورت نگرفته است.