آرشیف

2017-2-27

​پیام دعوت و همبستگی جوانان ولایت غور به حال آینده این سرزمین!

ولایت غور که مساحت آن 38758 کیلومتر مربع بوده از لحاظ مساحت جایگاه هفتمین ولایت کشور را کمایی کرده است میتواند جوانان و رهبران این سرزمین منظوری یک ولایت دیگری را نیز بخاطر رفع مشکلات موجود این ولایت ( بیکاری تعداد زیاد جوانان تحصیل کرده نبود امنیت به علت وسیع بودن این ولایت , ازدیاد نفوس , نبود شرکت های صنعتی و دیگر شغل های آزاد ) از تمامی جوانان و وکلای محترم شورای ولایتی و پارلمان تقاضا میگردد تا از فرست استفاده نموده منظوری یک ولایت دیگر را که تا جای کار های زیاد آنرا محترم داکتر محمد ابراهیم ملک زاده در طی سال های گذشته به پیشبرده است همکاری نموده از هر طریق سر دولت فشار وارد نمایند و از وکلای محترم لعل هم خواسته شود تا تنها فعالیت و کوشش خود را از ولسوالی لعل ننمایند انها به نماینده گی از سهم ولایت غور انتخاب شده اند نه تنها از ولسوالی لعل و از جوانان تحصیل کرده ولسوالی های ساغر, تولک , پسابند , تیوره , شهرک و دولینه نیز خواسته میشود تا یک کمیته را تشکیل داده و یک بار دیگر پیشنهاد که متشکل از تعداد قریجات و تعداد شورا و نفوس هر ولسوالی ذکر شده باشد با تائید و مهر به شورای ولایتی تهیه نموده تا به سلسله مراتب به دسترس وکیل صاحبان پارلمان رسیده جریانات این موضوع تعقیب گردد.