آرشیف

2020-6-6

عزیزه عنایت

​وادی آرزو !

بـا یک گل آشیـانــه گلستـان نمیشود
هـرسبـزه وعلـف گل خـندان نمیشود

وادی آرزوکه پــرازپیچ وتا بهـاست
نا آزموده کسی یکه ی میدان نمیشود

گرخواهی رنگ وبوبدهی باغ عمررا
بـا گـامهـای سست وهـراسـان نمیشود

زاغ وزغن که دعویی عنقا شدن کنند
خـنـدت زمانه بررخ شان، آن نمیشود

هرنکته را مکان وفصل را زمان است
بـابــرف مــاه ثــور، زمستـان نمیشــود 

عمری زکـف دهیم،بـبـوی بهـارخـوش
سبــزیـنه  سـرو پـیـک بهـاران نمیشود

هـرکـز"عزیزه" سبـزتـرین نقطۀ زمین 
درچشم مـن چـوزیـنـت پغـمـان نمیشود

عزیزه عنایت
:3/6/2020-
هاند