آرشیف

2014-10-22

نظیر ظفر

​مفت

 شد عــــمرم صرف این دار فنا مفت
ندیدم هیــــــــچ چیز ی جز جفا مفت

بروی یار دیـــــدم دل ســـــــــــــپردم
نباشـــــــــــد رسم دوران رونما مفت

دلم خـــــــــــــون کرد با ناز و ادایش
نکرد یک لحــــظه هم ناز و ادا مفت

نمیـــــــــــــخواهم چو ملا های مسجد
به هر خــــوانی کنم صرف غذا مفت

کی میگوید ؟ قیم در شــــهر بالاست
به هر جا مــــــیدهند جور و جفا مفت

نریزد تا سرشـــــــک دیده در دست
نباشد استــــــــــــجابت در دعا مفت

اگر گفــــــــــــتار می بود با زر وسیم
رقیــــــب ما نمی زد حــر فها مفت

   نوشته نذیر ظفر 14/13/10