آرشیف

2016-5-4

​غور دور از چشم و دیــــد دولت!

بسم الله الرحمن الرحیم
غور یک ولایت مهم و یک منطقه استراتژیکی ؛ ازنظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی بسیار حایز اهمیت است. این ولایت در مرکز قرار گرفته و راه مواصلاتی وارتباطی با چندین ولایت دیگر دارد. واز نقط نظر نظامی یک ساحه کوهستانی ودره ها وراه های صعب العبور داشته، میتواند که چندین ولایت عمده ومهم کشور را مورد تاهدید خطر قرار دهد. و جای خوب و مناسب برای سرباز گیری ، تعلیم وتربیه دوشمن میباشد. واز نقط نظر فرهنگی هم بسیار مهم است آثار بزرگ قدامت تاریخی کشور در آن میباشد، مانند جام غور و قلعه زحاک …
مردم غور مردم علم پرور هست همه توجه به علم ودانش داردو استعدادها علمی در این ولایت وجود دارد. وفضا وجوی آن برای اموختن علم ودانش بسیار مناسب است. از نظر نقط نظر اقتصادی هم بسیار مهم است که حاصلات وپیداواری زیاد دارد اگر سرک کابل و هرات ازین ولایت میگذرد پخته شود انتقال حاصلات و پیداواری این ولایت به شهرهای کابل وهرات انتقال داده شود باعث رشد اقتصاد در کشور گردیده وهم سهولت برای عابرین که از چند ولایت جنوبی گذشته، خطرات زیاد را متحمل میشود میتواند به کوتاترین فاصله وقت کم از کابل به هرات و از هرات به کابل مسافرت نماید. وهمچنان پیداوار ولایت های دایکندی وبامیان نیز از همین میسر به کابل وهرات با سهولت انتقال داده میشود. دریاها خروشان وپر از آب این ولایت منبع دیگری اقتصادی است که در رشد اقتصاد کشور بسیار حایز اهمیت میباشد.
که با اعمار بندها و نصب نمودن توربین ومولد برق منبع تولید بر ق میباشد که ولایت های همجوار این ولایت را برق برای شان تامین نمایده. متاسفانه دولت مرکز در طول 15-14سال هیج توجه به این ولایت نکرد وبه ذهن فراموشی سپرده است. ومقام های دولت مرکزی هم بسیار کم به این ولایت سفرهای داشته؛ ومقامات محلی ولایت غور هم در تمام موارد خاموشی را اختیار نموده است. وهیچ باسازی صورت نگرفته؛ انکشاف متوازن یک اصل است که در قانون اساسی کشور گنجانیده شده واز جمله حقوق اساسی اتباع کشور است این اصل در نظر گرفته نشده است.
وکلای این ولایت هرکدام به دنبال منافع شخصی خود ها بود کوچکترین توجه به این ولایت نداشته است. این ولایت در طول دوران حکومت و دوران دموکراسی از هیچ گونه ازادی و حقوق برخوردار نبود. واگر داده شد بسیار جزی و ناچیز بوده و همیشه وقت از چشم ودیده دولت دور بوده. دولت وهیچ توجه به مردم وملت این ولایت نکرده است. هنوزهم حکومت فیودالی در غور حاکم است. مردم به خاطر حزینه های سنگین وطاقت فرسا خانه کاشانه خود ها رها نمود مهاجرت را در ولایت دیگر اختیار میکند. هرروز دار به زور خود بالای مردم حکومت کرده وانچه که درتوان شان بود. به خاطر منافع شخصی خود بالای مردم غریب قبولانیده وتحمیل کرده ودولت هم درمقابل بی تفاوت بود. وضعیت اقتصادی وامنیت بسیار نگران کننده است. مردم از ساحات اطراف تا مرکز به هزار مشکلات سفر مینماید. درمسیر را بسیار مردم توسط دزدان مال شان ربوده شد و حتی کشته میشود.