آرشیف

2021-2-22

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

​زندگی مردم پرتلاش و پرکار شینیه را بر هم دارند می زنند!
عنقریب زندگی مردم پر تلاش و پرکار شینیه را به همکاری نزدیک طالبان مرغاب برهم می زنند. طراحان این جنگ در حکومت محلی غور جایگاه دارند و از طالب های مرغاب به گونه ی فشار از مدت هاست استفاده می کنند. طالبان مرغاب همین اکنون به دهکده های قاضی ها، سرآب شرشر انتظار یورش را در شینیه دارند و هم چنان حاکم دولتیار ملا محمد موسی آخوند با آنها همدوش است.
دیر یا زود شینیه را به تخت خیز جنگ بعد از آهنگران ضد حکومت محلی غور تبدیل خواهند کرد. ما از حکومت محلی غور امیدواریم لطف عنایت فرمایند و ملا محمد موسی آخوند را از دولتیار دور و به عوض مرد وفادار به مردم را بگمارند تا مردم دولتیار ویژه مردم شینیه، لکه مزار و شرشر ها، عذاب این جنگ ناخواسته را بدوش نکشند.