آرشیف

2014-12-24

دوکتور ص. سعیدي

​د باكستان دولت د افغانانو دشمن وه، دى او زمان به ثابته كري جى دشمن به باتى شي

د بيشاور به بوحي مكتب جنابتزكارانه عمل او دهغه نه روسته د راحل شريف سفر افغانستان ته د باكستان د داخلى وزارت وزير رحمن ملك افغان ضد اظهارات او د بيشاور – خيبر بشتونخوا د حكومت روستى بريكرى د افغان مهاجرو به هكله دا ترل ثابتوى جى د باكستان حكومت د افغانستان دشمن وه او دشمن به باتى شي.
افغاني جانب صعيف عمل كوي او د عمل ابتكار د امكاناتو سره سره د باكستان به لاس كى دى. افغاني خوا د خبلو بالقوه امكاناتو حخه بالفعله كته نه زه اخيستى او فرصتونه له لايه حي.
نو حان قوي كول بكار دي او دشمن سره شف شف نه بلكى شفتالو ويل بكار دي. بله لار نه شته.
زه باور لرم جى دا اوسنى مانورى د باكستان داسى انكشاف كوي جى خبلو اجنتانو ته د افغانستان به حاكميت كى فرصت او فضا برابروى( خو خير بياييد كه با باكستان جور بيايم….). يعنى ستر خيانت ته لار هوارول دي جى د ديورند لعنتي كرشه به ضعيف او مجبور حاكميت د صحت مهر ولكوي. به باكستان كى موجود افغان بلوه عناصر بى موراله كري او…..

دا حقايق بايد عام او خلكو ته ورسول شي.