آرشیف

2015-11-2

سید معروف سیدی

​حکومت بانوجوینده 100 روزه شده!

بانوجوینده والی غور امروز در یک نشست مطبوعاتی از دست آورد های صد روز نخست کاری اش  برای رسانه های محلی معلومات داد. سیماجوینده والی غور از زمان تقرراش منحیث والی این ولایت همواره در تنش های نماینده گان مردم درشورای ولایتی، شورای علما، وشماری از باشنده گان این ولایت گرفتار بوده و بخاطر برکناری وی مظاهره های خیابانی صورت گرفت بود.
این نهاد ها رهبری زن را نادرست و زن را ناقص العقل می خواندند، واز حکومت وحدت ملی بارها خواهان برکناری وی از پست مقام ولایت شدند که تا هنوز این دلگیری ها میان اداره محلی و نماینده گان مردم وعلما وجود دارد. بانو جوینده امروز(یکشنبه) در نشست مطبوعاتی دست آوردهای صد روز نخست اش را در قسمت تامین امنیت، انکشاف متوازن، حکومتداری خوب، حل منازعات قومی وذات البینی، محو کشت وتولید مواد مخدر، شفافیت در پروسه استخدام واصلاحات اداری و برداشتن فاصله بین حکومت وملت به خبرنگاران معلومات ارایه نمود. من هرچند مخالف مظاهره های این نهاد ها و گفته های شماری از محصلین و جوانانی هستم که در صفحه هات اجتماعی سخنان رکیک، زشت، غیراخلاقی وتوهین آمیزرا استفاده میکردند.
درست است که بانو جوینده تجربه کافی ندارد ولی مدتی را باید صبرکرد که بانو اول این ولایت چه کارهای رابرای مردمش انجام می دهد. ما غوری ها همیشه در مقابل هروالی واکنش های تند ومفکوره های غیر منطقی را ارایه نمودیم، خواستیم به هرنوع شده باج گیری نموده ودرباری باشیم، سخن من بیشترمتوجه آن عده از جوانان است که در حال تحصیل هستند و از هرگوشه وکناری انگشت انتقاد بلند می کنند. اما این را نمی دانند که چند قوماندان محلی وزورمند چیگونه از احساسات شماجوانان سود می جوید، وشمارا آله دست خود ساخته وبه هرسازآن میرقصید. همیشه شعارها این بود که ما سهم ومشارکت سیاسی میخواهیم، ما بندبرق می خواهیم، ما سرک اسفالت و امنیت میخوایم، ماوالی با مدیریت وباسواد میخوایم. باورکنید که خواسته های ما غوری ها طفلانه است واز شخص درجه یک گرفته تا پایین ترن شخص به فکرمنافع شخصی وبه فساد آغوشته هستیم، ما باید کمی وکاستی های خودرا دورکرده وبه فکرآبادی اجتماع خودباشیم. بزرگوار گرامی اگربگویم امنیت است، انکشاف متوازن صورت گرفته، اختلافات قومی برطرف شده، کشت کوکنار وتولید آن نابودشده، شفافیت در پروسه استخدام واصلاحات اداری آورده شده همه خیالی وزبان چربی است.
همه میدانند که هیچ یک از اینها انجام نشده و درحال بدترشدن است. وبانوجوینده اگر در صد روزکاریش این همه کار را کرده باشد پس در غور دیگرنباید مردم احساس ناامنی نمایند ونباید جوانانش معتاد به موادمخدرباشد در حالیکی 70هزار جوان غور به مواد مخدر آغوشته است، در چند کیلومترشهرمردمانش کشته میشوند و به صدها مشکل دیگر دست وپنجه نرم میکنند. پس بزرگان و پیشگامان گرامی این مشکلات است که من وتو در رفع آن مسئولیت داریم ونباید به فکراین باشیم که ازکی باج بگیریم وبوت پاکی کیها را بکنیم، بکوشیم تا غلام وآله دست زورمندان نباشیم این چوکی نه به جوینده می ماند نه به من وتو ولی هرروز ما هستیم که قربانی مدهیم وخون میرزیم. سیدمعروف «سیدی» 1394/8/10