آرشیف

2016-1-4

عبدالقادر حيران غوري

​حجاب میوه عفاف و عفاف ریشه حجاب

بسم الله

پیش  ازین که به تحلیل وبحث در مورد این دو واژه زیبا وهم مفهوم  بپردازیم لازم است تاکه  مفاهیم شان را بدانیم و تعریف ازانها بکنیم.
مفهوم لغوی حجاب : به گفته اهل لغت اين واژه به صورت متعدى و به معناى در پرده قرار دادن به كار مى رود . مفهوم اصطلایی حجاب:     عبارت  از    فعلى متعدى است و به معناى مانع شدن به كار مى رود. به پرده، حجاب مى گويند، زيرا مانع از ديدن است، و به دربان، حاجب گفته مى شود، زيرا وى مانع از ورود افراد است. اين واژه در اصل بر موانع جسمانى اطلاق مى گردد. هم به کار برده می‌شوند و در نگاه اول به نظر می‌آید که حجاب وعفاف هر دو به یک معنا باشند اما با جستجو در متون دینی و فرهنگنامه‌ها به نکته قابل توجهی می‌رسیم و حجاب و عفاف به عنوان دو ارزش در جامعه بشری و بویژه جوامع اسلامی مطرح است . در برخی کتب لغت حجاب را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «الحجاب، المنع من الوصول» حجاب یعنی آنچه مانع رسیدن می‌شود                                                               .               
برخی گفته‌اند حجب و حجاب هر دو مصدر و به معنای پنهان کردن و منع از دخول است و به عنوان شاهد آیه شریفه «و من بیننا و بینک حجاب»‌(فصلت، آیه 5) را ذکر کرده‌اند. در دیگر کتاب‌های لغت حجاب را به معنای پرده آورده و نوشته‌اند. محجوبه؛ زنی که پوشانیده است خود را به پوشاندنی                               .    
با توجه به معانی ذکر شده در می‌یابیم حجاب امری ظاهری و در ارتباط با جسم است، اگرچه این پوشش برخاسته از اعتقادات و باورهای درونی افراد است ولی ظهور در نشئه مادی و طبیعی دارد یعنی پوشش ظاهری افراد و بویژه زنان را حجاب می‌گویند که مانع از نگاه نامحرم به آنان می‌شود.( عفاف )نیز دارای معانی گوناگونی است که در مجموع تعریف کاملی را به ما خواهد داد. راغب اصفهانی در مفردات القران می‌نویسد: العفه حصول حاله للنفس تمتنع بها غلبه الشهوه؛ عفت حالتی درونی و نفسانی است که توسط آن از غلبه شهوت جلوگیری می‌شود.
البته قابل ذکر است که در قرآن کریم از واژه عفت در دو معنا استفاده شده است، گاه به معنای خود نگهداری و پاکدامنی است و گاه «عفت» به معنای قناعت آمده و مسائل مالی مورد نظر است. آنچه در این بحث مورد نظر ماست مفهوم اولی است یعنی خود نگهداری از شهوت و مسائل جنسی؛ اگرچه می‌توان برای هر دو معنا واژه عفت را آورد و ضرری به مفهوم آن نمی‌کند. از مجموع معانی ذکر شده برای حجاب و عفاف می‌توان نتیجه گرفت که عفاف نوعی حجاب درونی است که انسان را از گناه باز می‌دارد. حفظ چشم، گوش، قلب و تمامی اعضا و جوارح از هرگونه خطا و گناه عفاف است که حاصل این عفت و حجاب درونی، پوشش ظاهری است؛ به تعبیری لطیف‌تر حجاب میوه عفاف است و عفاف ریشه حجاب. برخی افراد ممکن است حجاب ظاهری داشته باشند ولی عفاف و طهارت باطنی را در خویش ایجاد نکرده باشند. این گروه از حجاب، تنها پوسته‌ای و ظاهری بی‌معنا دارند  . بزرگان دین ومسلمانان کامل اسلام ومجاهدین فی سیبل الله حجاب را برای هر فرد مسلمان امر حتمی وضروری دانسته چه مردبا شد یا زن رعایت حجاب شرعی خود  را مطابق به احکام ان باید حفیظ کنند. وحجاب را برای زن مسلمان چنین تعریف نموده اند.

   حجاب اسلامی: تجلی زیبایی‌های معنوی زن است که حسن انتخاب او را به منصه ظهور درآورده است
حجاب زن    : مهد آرامش اوست که چون حصاری بلند از گلستان زیبایی‌های جسم و جانش حفاظت میکند .
حجاب:   حضور حماسی زن در جامعه است که قلب دیموکراسی گران از هیمنه‌اش در بیم و هراس است.
اگر دژ استوار حجاب زن مسلمان فتح شود، راه بردگی جامعه اسلامی هموار می‌گردد.
حجاب، هنر زن و زن، هنر آفرینش است  .

ای خواهرمسلمانم : حجاب توشمشیر توست بااین شمشیر کمر شیطان و کفر الحاد را بشکن وسرش اش را قطع کن .
ای خواهرمسلمانم : حجاب توعزت حرمت توست با رعایت ان عزت ابروی دین ،ملت خودرا بجا کن .
ای خواهر مسلمانم : حجاب توشجاعت توست با رعاعت حجاب خود شجاعا نه جهاد کن .
ای خواهرمسلمانم : حجاب تو لوای ازادی حریت توست با رعایت حجاب خود درهر مرحله اززنده گی خود ودرهر نوع شرایط انرا براشفته داشته باش .
ای خواهرمسلمانم : حجاب توسنگر توست در حفظ وهراست ازین سنگر مقدس ایثار وجانفشانی کن .  
دین مومین اسلام برای هر فرد جوامع بشری حقوق حق را بدون تبعیض مرد وزن داده است وشاهان ذکر است که با افتخار بگویم از صدر اسلام تا اکنون خواهر وبرادر مسلمان در تمامی عرصه های حیات بشری در پهلوی یکد یگر خود البته با مراعات حجاب وعفت کار وفعالیت نموده و نقش وسهمی خود را در فضا ازاد دیموکراتیک به اجتماع ایفا وانجام داده است برای کشور وملت های خود مصدر خد ما ت شایسته شده وهم میشوند وقت که نام از حجاب وعفت برده شود این به ان معنا نیست که باید زن ودخترمسلمان در قفس باشد ویا در حصارها قید در بند   باشند حق واجازه هیج نوع کار وفعالیت های اجتماعی ،سیاسی واقتصادی را نداشته باشد نه خیر این تعبیر دشمن است جهت که خودی شان به اهداف شوم وپلید خود در جوامع اسلامی برسند دامن این گونه افهات را هموار میکنند .
   مملکت ما افغانستان ازاد سربلند که 100فیصد کشور اسلامی و90 فیصد هم  پیروی مذهب حنیفی میباشند با شرط ریاعت حجاب شرعی  برای  همه دختر خانمها  مانند پسرها حق واجازه تحصیل داده شده اکنون  به ملیون ها از دختران مسلمان و با حجاب ما در مکاتب ، مداریس، موسسیات تربیه معلم ، موسسیات مسلکی وتخنیکی ، پوهنتونها ودیگر موسسیات اموزشی شخصی مشغول فراگیری علم ،دانش ، کسب وهنر هستند. واین  یک واقیعت انکارنا پذیر است که همه نعمات مادی ومعنوی بعد از پیروزی انقلا ب ظفرمند وکفر شکن اسلامی افغانستان وبه روی کار امدن حکومت مجا هدین قهرمان  نصیب شان گردیده البته بعدازختم تحصیل زمانیکه سند فراغت خودر ابدست اورند در بست های مناسب اورگانهای دولتی حسب لیاقت خود مانند مردان  انجام وظیفه داده وامتیازات خود را میگیرند وهم مانند مردان مصدر خدمت بوطن ملت مردم خود می شوند. ای خواهر مسلمان : سلام به تو که امروز فردا با ایمان داری کامل با حفظ حجاب شرعی خودحافط قران ، قاری قران، ومعلم استاز شده ی برای دیگردختران درس تعلیم وتعلم میدهی . ای خواهر مسلمان : سلام بتو که داکتر نرس و قابله شده اید ودر خدمت مادران خواهران مریض و نیازمند خود قرار گرفته  .اید ای خواهر مسلمان : سلام بتو که تاج و خدا وطن را بر سر نهاده وکمر بند همت را بکمر بسته ودر اورگانهای امنیتی کشورایفا وظیفه مینماید  در تلاشی دیگر زنان وامورات مربوط به زنان را برسی مینماید . ای خواهر مسلمان : سلام بتو که درشورای ملی ، شورای ولایتی وشورای ولسوالی از مردم خود رای اعتماد گرفته درپهلوی برادران خود قرارداریدونماینده گی مردم خود را میکنید ومطابق به قانون مشکلات  دیگر زنان را مطرح واز حقوق اسلامی شان دفاع میدارید .
  مادران خواهران محترمه ما این راهم  خوب بدانند که امروز دشمنان سوگنده خورده دین و وطن ما افغانستان عزیز قا طعانه تصیم گرفته اند تا که به هر شکل میتود وطریقه می شودشکست های را که در طول تاریخ از دست زنان قهرمان افغان( سلطان راصیه غوری ، ملالی میوندی، قومندان کفتر بغلانی و فاطمه گیلانی ……. وهزران اززنان سیاست مدار مستوره با حجاب باعفت باایمان افغان ).در میدانهای نبرد وسیاست خورده   انتقام گیری نمائند . به بهانه دیموکراسی حقوق بشر وحقوق زن بعضی اززنان مسلمان را فریب داده به طرف بی حجابی .فحشا ومنکر بکشانند انها از معقوله استفاده میکنند که سیاستمداران شرق وغرب گفته اند " وقت شما در افغانستان غالب وپیروز می شوید که چا در را از سری زنان شان دور کنید  "  در غیر ان در طول تاریخ به انها  وبخاک  شان کسی تسلط کرده توانسته ونه هم کرده می تواند . امروز اشکارا وهویدا است ونزدیک شده تا ان شرایط را بر سری ما تطبیق کنند ومارا بکام شکست ونا کامی فروبرند قا بل بسا تشویش ونگرانی است مشتی از خا نم دخترانکه در  در تحت تائثیر  فرهنگ های لادینی غربی ها رفته اند ومتوجه بخود وبه دین مذهب فرهنگی اسلامی وافغانی خود نمی باشند وپاخود را از گلیم خویش زیاد تر دراز نموده اند با استفاده از مود های بی جا محزخرف ونا پسند اراسته نمود ودر پیکر حیثیت وقار ما که در جهان نظیر خود را نداشته خنجر بزنند . واز جانب دیگر انقدر بی حیا وبی عفت شده اند که بدون محرم شرعی در داخل کشور وخارج کشور با مردم اجنبی به سفر میروند این عمل نا روا ونا جایز خود را به خود افتخار دانسته ودر تشویق دیگران می پردازند در حالیکه هیچ پدری ، هیچ برادری،  هیچ شوهری، هیچ فرزند ، هیچ کاکای عمه، هیچ ماماوخاله ، هیچ عالم دین ، هیچ استاذ ومعلمی ، هیچ ولسوال ، هیچ والی ، هیچ وزیری ، وهیچ ریس جمهوری نمی خواهند این وضیعت نا روا و را بالای ( اولاد های شان ، خواهران شان ، خانم ناموس شان ، برادرزاده های شان ، خواهر زاده های شان ، مسلمانان ، طلاب وشاگردان شان ، مردم ولسوالی شان ، مردم ولایت شان ، به پرسونل همه ولایات شان و همه ملت که در کشور اش زنده گی دارد ) دامنگیر گردد وتطبیق شود .مگر انا نکه از دایره اسلام معرفت برامده باشند وغیرت شجاعت مردانگی افغانی خویش را زیر پا انداخته باشند . بر علاوه یکه بی حجا بی وبی عفتی مایه خجا لتی وسر افگنده گی برای همه مسلما نان مسولین کشور های اسلامی میباشد به عذابهای های گوناگون الهی در اخرت هم گرفتار می شوند چند حدیث درین باره  از پیغمبر صلی الله علیه وسلم روایت شده که می خوانیم.

1.     آن ‌ها ‌اهل دوزخ هستند

پیامبر (صلى الله علیه وسلم) می‌ فرماید: « صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا… وَنِسَاءٌ کَاسِیَاتٌ عَارِیَاتٌ مُمِیلَاتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ کَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ یَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ یَجِدْنَ رِیحَهَا وَإِنَّ رِیحَهَا لَیُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ کَذَا وَکَذَا». (مسلم).
معنی: دو گروه از اهل دوزخ می ‌باشند که مثل آنها را مشاهده نکرده ‌ام… دسته دوم زنانی هستند که ظاهراً لباس پوشیده‌ اند اما در حقیقت و عریانند، دور از راه حق، و موهای سرشان را چنان در یک جا جمع می‌کنند که به کوهان کج شترها می‌ ماند این نوع زنان داخل جنت نمی‌ شوند حال آنکه بوی جنت از مسیرهای چنین و چنان (کنایه از بعد مسافت) به مشام می رسد».
۲- در آخرت برهنه و عریانند:
پیامبر (صلى الله علیه وسلم) می ‌فرماید: «رُبَّ کاسیة فی الدنیا عاریة فی الآخرة»: یعنی چه بسیار زنانی هستند که در دنیا ظاهراً لباس پوشیده‌ اند اما در آخرت عریان خواهند بود. زنانی که لباسهای نازک و تنگ که برجستگیها و بدن آنها مشخص است.
۳- مبغوض‌ترین بندگان نزد خدا هستند: پیامبر (صلى الله علیه وسلم) در حدیث می ‌فرماید: «أبغض الناس إلى ثلاثة …. ومبتغ فی الإسلام سنة الجاهلیة». (البخاری). ومن سنة الجاهلیة التبرج، قال تعالی: ﴿وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الله الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَى﴾. معنی: «سه دسته نزد خدا از مبغوضترین مردم هستند که یکی از آنها کسانی هستند که خواهان بوجود آمدن و تداوم رسم و رسوم دوران جاهلیت در اسلام می ‌باشند». که یکی از سنتها و رسوم جاهلیت تبرج و خودنمایی زنان است. خداوند می ‌فرماید: و مانند دوران جاهلیت خود نمایی نکنید.
پیامبر (صلى الله علیه وسلم) می ‌فرماید: «من دعا إلى ضلالة کان علیه مِنَ الإثم مثلُ آثام من تبعه لا ینقص ذلک من آثامهم شیئاً». (مسلم) معنی : دعوت کننده بسوی گمراهی علاوه بر گناهای خود در گناهای کسانی که از او پیروی می‌کنند نیز شریک است بدون آنکه چیزی از گناهای آنها کاسته شود.
 
 
الله ج همه مارا توفیق وهمت عطا نماید تا که همه ما (مردو زن) ازین افعا ل بد وناروا اجتناب کنم واز عذاب وخجالت وشرمساری دودنیا نجا ت یابیم . وهم چنین بسیار خوب است که بی حجابی وبی غفتی را  در قالب شعر هم بخوانیم .
 

می بینیم

یارب این چه؟ فتن است که درین زمان پر شرار می بینیم
مشتی ز زنان مسلمان راهم بی حجاب در انظار می بینیم

پوشیده لباس تنگ نازک رفته ز حیا شرم وقا ر می بینیم
از بسکه شدن خود سر پدر مادر زاوشان آ زار می بینیم

موی کرده اند کوهان شتر دور شده اند زسنت و شریعت
نوشیده شراب مست گردیده دایم، دایمش بخمار می بینیم

گرویده به تقلید مود کار عبس و رنگ عطر بوی  بدعت
مشغول شده به ما سوا پیوسته به گناه اش گرفتار می بینیم

هرروزشب در برش دوست پسر دو سه و چهارمی بینیم
کرده زنا عا قبتش را به زیردوره رجم سنگسارمی بینیم

غم مخور حیران مشو ای خواهرپوشیده به حجاب باعفت
اخربی حجابان را به بدودنیا  خجل هم شرمسار می بینیم

حیف است که دختران افغان راهم چنان زار خارمی بینیم
کرده فراموش خویش را آراسته اش بفرهنگ کفارمی بینیم

اضرار که ازناحیه بی حجابی وبی عفتی برای جوامع بشری  وارد                                                                                                                          میگردد.
ضررهای بسیار را به انسان ها بطور عموم دارد که از صدها ضرر روی سه ان که امروز زیاد تر محسوس است قرار ذیل به انها نظر انداخته ودر باره شان تبصره مینمایم .
اول :  مرض ایدز – این مرض که عامل ان ویروس HIVاست وقت که داخل بدن انسان گردید قوه مقاومت وجود را فلج ونا بکار میکند تاکه بمض مریضی انسان بیمرد ویک مرض ساری بوده که ازن ها به مردها واز مردها به زن ها به سرعت تمام انتقال می کند . در اثری فعل زنا ولواته در وقت مجاعمت ومقاربت های چنسی صورت میگیرد ویکی از دست اورد های بی حجابی .بی عفتی است که در کشور های غیر اسلامی بیداد میکند ده سال پیش در کشور های اسلامی این مرض به ندرت بوده خصوضا در کشور ما افغانستان که البته بعداز تجاوز روسها ایدز شناخته شد وبا امدن کشور های غربی وتشریف اوری فراری های که افغانستانرا در وقت جهاد ومقاومت ترک کرده بودن و ملوس با ویروس HIVاز غرب دوباره برگشتن شیوع کرده واگر این وضیعت ادامه پیدا کند شاید که در شهرها اپید میک شود برادران وخواهران مسلمان باید که همه افراد خویش را ازین مرض واکسین نمایم جلو هر نوع بی جچابی وبی عفتی را چدی بگیریم تا نسل های اینده ما سا لم وبا عافیت باشند .
دوم : خشونت علیه زنان ومردان – این هم یکی از دست اورد های ناروا ونا پسند دیموکراسی است مدت 13سال شده که هر نوع خشونت بالای زنان صورت می گیرد در حال که زن در مملکت ما از اعتبار عزت خاص برخور دار بود کسی بطرف ان چپ نطر نمی کرد جه جای که مورد خشونت قرار گرفتی بسیا ر موصوعات ومنازعه های حاد بوده که با پادرمیان نمودن زن ها حل وفصل میگردید به ابروی زنان ولو که ده ها قتل هم شده بودی منازعات قطع میگردید .حتی دوذ دان سارقین که رهزنی میکر دن زنان مصعون بوده وهرقدر سرمایه که داشتی از نزد شان نمی گرفتن. این واقیعت میباشد که پیش از امدن خارجی ها و ترویج بی حجابی وبی عفتی در هیچ جای از کشور خشونت وبدرفتاری بقابل وعلیه زن وجود نداشت ونقش زنان هم در جامعه اشکارا بود . اما با تاسف باید گفت که امروز روزانه ده ها زن مورد خشونت قرار میگیرد گوش پوز شان بریده میشود به اتش سوختانده میگردد وقت که انها در انظار بی حجاب  بدون محرم شرعی دیده میشود مورد خشم وغصب وابسته گان خود قرار میگیرند یک مرد وزن مسلمان  افغان تحمل بی حجابی نزدیکان خود را کرده نمی تواند ولوکه در اروپا هم زنده گی کند به نحو از انواع موردخشونت قرار میگیرد .
سوم : از بین رفتن خانواده ها – خشت واساس بنا زنده گی اجتماعی جامعه انسانی را خانواده تشکیل میدهد که البته بعداز ازدواج نکاح  مرد وزن بوجود می اید وهیولای بی حجابی وبی عفتی این عنصر مهم واساسی جامعه را از بین می برد روزانه به ملیونها زن که بی عفت شده است سقط جنین میکنند وبه ملیونها زن در جهان اطفال بی پدر تولد می کنند البته سقط جنین و آوردن اطفال بی پدر  در کشور های غیر اسلامی معمول است وتاهنوز در کشورهای اسلامی اعلانی ورسمی نیست وبطور مخفی وپوت صورت میگرد واز موجودیت ان هیچکس انکار کرده نمی تواند .پس تشکیل خانواده  صورت گرفته نمی تواند ویا هم تولد وتناسل زریعه القاع مصنوعی خلاف اسلام که انهم نوعی از بی حجابی است صورت میگیزد. همین است که شیرازه خانواده گی ازهم پاشیده وافراد بی هویت ( حرامی ) که خود را نمی شناسند نفوس هر مملکت را تشکیل خواهد داد جهان را از انسان انسانیت بدر کرده وبلا اخره جهان شامل یک زنده گی وحشی خواهد شد .
یوم یکشنبه : عبدالقادر "حیران "غوری