آرشیف

2015-5-17

گل رحمان فراز

​تفاوت من با وکلای پارلمانِ غور!

​تفاوت من با وکلای پارلمانِ  غور!

★ وکلا، به کسانی دوستی برقرار می نمایند که در زندگی خویش موارد چون پول، زور را داشته باشند. ☆ من، با کسانی دوستی برقرار می کنم که در زندگی خویش موارد چون صداقت، غرور را داشته باشند.

★ وکلا، کاری کسانی را انجام می دهند که برای شان در دورهٔ کمپاین رای داده اند. ☆ من، به حد توان کاری کسانی را می انجام می دهم که در پیشبرد همان امورات مشکل دارند.

★ وکلا، منظر تعارفاتی شان، اکثر افراد را بی خرد و بی سویه جلوه می دهد. ☆ من، از تعارفات بکلی منفورم و ساده بودن را اصل می دانم.

★ وکلا، در استخدام کوشش می نمایند نزدیکان خویش را استخدام نمایند. ☆ من، در امورات استخدام ارجحیت را به کسانی میدهم که تحصیل کرده و با تجربه اند.

★ وکلا، میخواهند تنها محلات که رای اخذ نموده اند، از فقر و بد بختی در امان باشند. ☆ من، میخواهم اینکه فقر از کلیه ساحات افغانستان برچیده شود.

★ وکلا، بنا به کاستگی از شخصیت شان نمیخواهند هر کار را با وزرا در میان بگذارند. ☆ من، در هرجا میخواهم تریبیون صدای خفتهٔ مردمم باشم.

★ وکلا، پول را اصل میدانند. ☆ من، پاس را اصل میدانم.

★ هر کارِ وکلا، برای مؤکلین شان نمایندگی از تابع احسان بودن را می کند. ☆ من، کاری از دستم نمی آید، اگر آید در قبال اش از طرفین بی توقع ام.

★ وکلا، آموزش میابند تا ارتباطات اخذ پول را مستحکم نمایند. ☆ من، آموزش دیده ام تا از داشته های معنوی دیگران مستفید شوم.

★ وکلا، ارتباط شان مقطعی است. ☆ من، ارتباطم طولانی است.

★ وکلا، با مسائل، اربابانه عمل می کنند. ☆ من، با مسائل مساویانه عمل می کنم.

★ وکلا، از انرژیِ مزدِ ملت امرار معیشت می کنند. ☆ من، از انرژی جسم نا توانم.

★ وکلا، حسادت می ورزند. ☆ من، عشق می ورزم. …… 

و چند تفاوت دیگر!