آرشیف

2015-1-18

خلیل الله عالم

​بوسه به مژگان مزن که بوسه بالب میماند یاده گار

بوسه به مژگان مزن که بوسه بالب میماند یاده گار
بهارخزان چی کنم که شگوفه با درخت‌ نمی ماند یاده گار
بیابان خوشک چه کنم که نگاه به درخت زار می ماند یاده گار
عشق زود گذر را چه کنم که دیدن باهم در یک آئینه می ماند یاده کار
چمن هاسبز لاله زار راچه کنم گردش درخت زارمی ماند یاده کار
قاره سبز بی آفتاب چه کنم که آفتاب تابان میهن می ماند یاده کار

شاهزاده گی در غربت چی کنم که گرد و غبار میهن می ماند یاده کار

نویسنده خلیل الله عالم