آرشیف

2019-7-8

۲۳ : قسمت بیست وسوم حکومت پروفیسور برهان الدین وجنگ های داخلی
حضرت مجددی قدرت دولتیی را به استاد ربانی تسلیم نمود. اما ناراز وآزرده خاطرازرهبری جمیعت اسلامی فریاد کشیده به پاکستان رفت  بتاریخ ۲۲ جون ۱۹۹۲ پروفیسورربانی به حیث رئیس جمهورحکومت موقت مجاهدین انتخاب گردید .اولین اقدام حکومت مجاهدین به رهبری برهان الدین ربانی  اعدام سه نفر به اتهام دزدی درملا عام درپارک زرنگارکابل به درآویختند بعضی ها مدعی بودند مخالفین سیاسی بودند نه دوزدان ؛ برهان الدبن ربانی دراولین ماه های ریاست جمهوری خود سفر به تاجکستان داشت که ازجانب رهبران تاجکستان مورد استقبال گرم قرارگرفت  حکومت استاد ربانی درکمی وکاهش جنگ نه تنها کدام تاثیرنکرد بلکه آتش جنگ شدت زیادتر گرفته وآهسه آ هسته جنبه قومی ؛‌ زبانی ونژآدی پیدأ‌ میکرد . قوتهای جنرال دوسیتم باخودسری وبی نظمی که تربیت یافته بودند به پرخاش گری وخودسری شان ادامه میدادند. بلی دوره چهارماهه حکومت پروفیسور ربانی نیزبتاریخ ۳۱ اکتوبر۱۹۹۲  خاتمه یا فت شورای اهل حل وعقد که ازلحاظ نام ونشان به مردم نا آشناء بود ازتاریخ ۲۹ تا ۳۱ دیسامبر۱۹۹۲ به زیرشعله آةش جنگ ادامه داشت پروفیسورربانی را بحیث رئیس جمهوراتنخاب نمود این شورا هم بامخا لفت نظامی وسیاسی گلبدین حکمتیارو بعضی ازنتیظیم های جهادی مواجه شد آنرا بایکات نموده شرکت نکر دند  این اختلافات وتضاد ها که ناشی ازمنافع حزبی وگروهی بود ابعاد گسترده بخود گرفته بود . بتاریخ ۲۲ جنوری ۱۹۹۳ ائتلاف بنام شورای همآهنگی بین حزب اسلامی ؛ گلبدین حکمتیار؛ جنبش ملی اسلامی جنرال دوستم وحزب وحدت اسلامی افغانستان شبیه صورت گرفت یک کودتای نظامی شب هنگام حمله وسیع وگسترده علیه نیروهای جمیعت اسلامی ومتحدین که عبارت ازاتحاد؛اسلامی سیاف ؛‌‌حرکت اسلامی آصف محسنی  وحزت حرکت انقلاب اسلامی مولوی نبی آغاز نمودند این جنگ شدید ترین حمله نظامی بود که حکومت آقای ربانی به آن مواجه شده بود یا وصف تلاشهای متحدین داخلی وخارجی تنظیم های جهادی جهت آشتی وحل قضیه افغانستان جنگ قدرت میان قوتهای متخاصم ادامه داشت که تلفات سنگین جانی ومالی بجاه گذاشت بتاریخ هشت مارچ ۱۹۹۳ به سعی وتلاش دولت مردان اسلام آباد رهبران مجاهدین درپاکستان جمع شده بعدازرایزنی های زیادی موافق شدند موقتآ گام درتامین صلح وختم جنگ برداشته و در نتیجه موافقتنامه ای را به امضاء رساندند که استا د فرید یکی ازقوماندنان حزب تسلامی حکمتیاربحیث صدراعظم حکومت اقای ربانی معرفی وانتخاب شد ند وباصف اشغال چوکی صدارت جنگ میان ح ی جهادی را برای گفتگوومذاکره به عربستان سعودی دعوت نمود این دعوت زمانی صورت گرفت که شدیدترین جنگ  میان تنظیم های جهادی جریان داشت وسنگین ترین حملات راکتی از زمین وهوا به مواضع یکدیگر استعمال میکردند طیارات جنرال دوستم ازطرف شبانه بمب های خوشی در مناطق مسکونی فرومیریخت که صدهاشهید وزخمی بجاه گذاشت رهبران جهادی درمیان آتش جنگ وخون   ازمیدان جنگ وراکت باران شهرکابل به  معظه رفتند درآنحاه بعداز رای زنی درحرم شریف سوگند یادکردند ازکشتن مرد مان بیگناه دست برداشته توافق نمودند مشکلات شان ازطریق دبالوگ بین الافغانی حل وفصل مینمایند .

به ۲۵ ماه می ۱۹۹۳ برای باردوم پست صدارت دراختیارگلبدین حکمتیارقرارگرفت این بارخود اقای حکمتیارمسئولیت صدارت بدوش گرفت اما از چهارآسیاب به کابل نیَا مد ویک نماینده خویش را  بنام قطب الدین حلال به کابل فرستاد درین دوران صدارت خود صرف یکمراتبه جلسه کابینه خود را درزیرمخروبه قصردارالامان تدویرنمود درین مجلس احمدشاه مسعود که سمت وزارت دفاع را داشتند شرکت نکردند.  بتاریخ ۲۱ فبروری ۱۹۹۴ احمدشاه مسعود اعلان نموده وگفت صدمین سال خط دیورند تکمیل شده  باید دولت پاکستان مناطق تحت دوا را به افغانستان واگذارنماید سازمان استخبارات نظامی پاکستان بخاطر برهم زدن ذهنیت عامه توسط افراد مجهوالهویت یه سفارت افغانستان رامورد حمله قرارداد درپاسخ به این عمل پاکستان شهروتدان کابل به سفارت آن کشورمقیم کابل یورش برده به آتش کشیدند این برخورد ها باعث گردید که مناسبات دولت افغانستان وپاکستان به وخامت گرائید پاکستانی ها درپیدأکردن الترناتیف دیگربودند

بتاریخ ۲۲ جون ۱۹۹۴ به ابتکارامیراسماعیل خان والی ولایت هرات جلسه ویاشورای بزرگ ازشخصیت های سیاسی ؛ علمی وفرهنګی کشورازداخل وخارج  به شهر هرات تدویر و روی راه های بیرړن رفت از جنگ  را جستجو نمایند بعداز بحث بررسی بحران افغانستان آنها تذکرداداند که جنگ راه حل نیست اسماعیل خان درهمین شورا برای پروفیسور ربانی طی بیانیه پیشهاد میکند دکتور نجیب الله را محاکمه نماید که تعداد از اشتراکننده گان بطورغیر رسمی واکنش نشان داده گفتند اینجاه موضوع صلح آشتی است  نه محاکمه افراد واشخاص این گردهمآ ئی هم باخواندن چند مقاله ختم گردید کدام دست آورد نداشت  ؛ سال های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷ بدترین سال برای مردم ما بود سالهای که نه قانون ونه قانون مدار گروه ها وحاکمان متعدد درمناطق مختلف جابجاگردیده  هرکس .به شیوه خود حکمروائی میکرد زرداد قانون خود داشت از اولاد آدم برای خود سک ساخته بود ؛ لعلی ازخود درقندهار حاکمیت می چلاند ؛ عبدالرحمن جرمن درکابل حاکمیت وقانون خود تطبیق مینمودرمسیرراه ها هیچ چیزی مصئون نبود بتاریخ اول اکتوبر۱۹۹۳ کاروان ازاموال تجارتی پاکستان ازجانب قوماندان مجاهدین درقندهارتوقف داده چیزوناچیز به غارت برده شد  این عمل قوماندانان خشم وغضب دولت مردان اسلام اباد برانگیخت نصیرالله بابروزیرداخله حکومت خانم بوتو بدون پاسپورت ویزه ازمسیرسپین بولدک آمده اموال خودرا آزاد وپس به پاکستان رفت بغدلزبازگشت نصیر الله به پاکستان بتاریخ ۱۰اکتوبر۱۹۹۴رسانه ها اعلان کردند که گروپ  پنجاه نفری ازطالبان به سرده گی  ملامحمد عمراز سپین بولدک مرزمشترک افغانستان وپاکستان داخل خاک افغانستان شدند هدف شان را تامین صلح دائمی تطبیق شرعیت قرای محمد ی وخلع سلاح گروپ های مسلح غیرمسول اعلان نمودند تا تاریخ ۱۵ نوامبر۱۹۹۴ مناطق زیادی ازولایت قندهاررا تصرف نمودند آنها درابتدای مواضع حزب اسلامی را هدف قراردادند درجریان نبرد وفتوحات شان تا زمانیکه ازجنوب به لوگرازغرب میدان شهرنرسیدند بودند اکثرآ رهبران مجاهدین نظر خوشبیتاته نسبت به طالبان داشنتد حتی یکی دوموارد آنها را فرشته های خطاب نمودند اما طالبان خلع سلاح عمومی اعلان کرده بودند هرگروه ایکه به طالبان تسلیم میشد باید  اول سلاح  دست داشته خودرا تحویل میداد زمانیکه به دروازه های کابل  رسیدند درآن زمان حزب وحدت اسلامی به رهبری عبدالعلی مزاری که درمخالفت به آقای مسعود قرارداشت طالبان را اجازه داد به مناطق تحت کنترول حزب وحدت درجنوب غرب کابل نفوز نموده داخل شوند اما احمدشاه مسعود بادرایت جنگی که داشت طالبان تا مناطق چهارآسیاب عقب زد  وعبدالعلی مزاری  رهبرحزب وحدت اسلامی ۱۱ مارچ ۱۹۹۴ نزد طالبان اسیر ماند .

آقای مسعود بعداز ملاقات با طالبان درمیدان شهروآگاهی از اهداف سیاسی ونظامی طالبان برای دفاع ازشهرکابل ونبرد با طالبان آماده گی گرفت  ونبرد شدید میان طالبان ونیروهای دولت پروفیسورربانی آغازگردید  .

اینکه طالبان که بودند وچگونه برق آسا خود را به دروازه های کابل رساندند ودونراین پروژه چه کسانی قرارداشتند‌. وچگونه این گروپ پنجاه نفری به یک لشکراعظیم تبدیل شد که امروزایالات متحده امریکا را چلنج داده وبه چالش می کشاند یک افسانه نیست  تاجائیکه اسنادومدارک نشان میدهد سازمان استخبارات نظامی به پشتبانی مالی شیخ های حوزه خلیچ عرب سائرسازمان بزرگ جهانی پروژه طالب را طرح وتطبیق نمودند این لشکربی سروبی پا درموقعیت جغرافیای مناسب افغانستان  ازکشورهای عربی 
؛ مدارس دینی پاکستان ؛ افرادجمعه نمنگانی ازبکستان ؛ وابستگان جوهر دودایوف از چهچین سازمان القاده به رهبری اوسامه بن العادن متحد ناراضی ایالات متحده امریکا  به که سرمخالفت با امریکاه برداشته بود  درخاک پاکستان آموزش دیده جهت اد امه جنگ خونریزی به کشورما گسیل میگردند طالبان به طرف شرق خودرا دروازه های کابل درغرب ولایت فراه را بتاریخ ۹ اپریل ۱۹۹۵ وشهر هرات را بتاریخ ۵ سپتامبر۱۹۹۵ تصرف نمودند گرچه ولایت فراه وهلمند پیش از تصرف هرات بین اسماعیل خان وطالبان چندین مراتبه ردوبدل شده بود اسماعیل خان درجنگ آخرش تا نزدیک شهر قندهارخودرا رسانده . ولی ضربه متقابل طالبان که صدها کشته وزخمی بجاه /گذاشت . اسماعیل تا مرز ایران به عقب خود نگاه هم نکرد. طوریکه قبلا تذکرشدم طالبان درابتداء مواضع حزب اسلامی درهم کوبیدند قوماندانا ن حزب اکثرآ به طالبان تسلیم شدند آقای حکمتیارکه خودش  مانده بود وزرداد به میاجیگیری عبدرب رسول سیاف با حکومت آقای ربانی پیوست بحیث صدراعظم انتخاب گردید این انتخاب زمانی صورت گرفت برای خودش وقوماندان زرداد غیرازسروبی جای دیگری نمانده  بود که  اوهم بدون مقاومت به طالبان تسلیم گردید وبتاریخ ۶ جولای ۱۹۹۶ با  وزرای کابینه سوگند یادکرد .طالبان بتاریخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶ دریک خاموشی کامل وبدون کدام مقاومت نیروهای دولتی کابل تصرف نمودند صبحگاهی وقت گروه ازطالبان  به دفترسازمان ملل متحد به سراغ دکتور نجیب الله رفتند آنرا به قتل رسانده درچهار راهی آریانا جائیکه شعارداده بود که سر میدهیم وسنگرنمیدهیم با مع برادرش به دار آویختند. درماه اپریل ۱۹۹۶ شورای سراسری علمای افغانستان رادایرونام دولت طالبان را امارت اسلامی افغانستان ملا محمد عمررهبراین گروه بنام امیر االمونین گذاشتند حکومت ها وذولت های پاکستان ؛عربستا ن سعودی قطرحکومت طالبان را به رسمیت شناختند