آرشیف

2014-11-21

دوکتور محمد عابد حیدری

۰۰۰بوی بهار میرسد
  خوشحالیم با سایرنوروز باوران عزیز،بار دیګر به مقدم نوروز تاریخی این یادګار نیاکان وخسروان عزیزمان میرویم واین میراث چندین صدساله ای مانرا که بر خلاف هر میراث دیګر،بجای استهلاک،بر عکس جوانتر،فراګیرتر و همه پسند تر میګردد،به استقبال نشسته ایم۰

   ازآنجایکه بقای یک ملت در بقای زبان،فرهنګ و سنتهای فرهنګی آن نهفته است،رسالت داریم درپویایی هرچه بیشتر فرهنګ وسنت های پسندیده ای تاریخی- فرهنګی خود،از جمله نوروز،ازهیچ تلاش مثمر وهدفمند دریغ نورزیده،

دیګر به تمکین های مصلحتی دیروزی دربرابر نوروز ستیزان فرهنګ دشمن نقطه پایان ګذاشته،ازنوروز این روز تاریخی بعنوان میراث بزرګ فرهنګی وجشن مردمی در کشور ویا اګرمشخصتر بنګارم در زادګاه اصلی اش(آریانا- خراسان) تجلیل شایسته بعمل بیاوریم۰

 

    آب زنید راه را حین که نګار میرسد

                    مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد

 

 

نوروز تاریخی که واقعآ آغاز ګر روزنو،ماه نو وسال نو است،با ورود مقدمش طبیعت دګرګون وهمه چیزنو ګردیده،انقلاب بزرګ بهاری فصل کهنه ای زمستان را به حافظه تاریخ میسپارد۰

     باغ سلام میکند سرو قیام میکند

                             سبزه پیاده میرود غنچه سوار میرسد

 

با ورود نوروز وسال نو برف رخت سفر بسته،صندلی برداشته شده و مرګ غریبان میګذرد۰فصل زمستان که غم طبیعت وغریبان بشمار میرود،دیګر چیزی بیشتر ازیک ظلمت دربرابر نور وروشنایی بهار ونوروزنیست۰

      رونق باغ میرسد چشم وچراغ میرسد

                        غم بکناره میرود مه بکنار میرسد

 

فصل بهار که روز اولش را نوروز میخوانیم،پیشینه اش به عهد جمشید میرسد۰عده ای هم پیشینه آنرا چندین قرن قبل از جمشید پادشاه،بعهد زردشت میرسانند۰ خوب قدامت تاریخی آن هرچه باشد،پیام آور بهار،سبزه،ګل وبلبل است۰

      به صحرا رو که ازدامن غبارغم بیآفشانی

                         به ګلزار آیی کزبلبل غزل ګفتن بیاموزی

 

 آری! این ایام واقعآ فصل سبزه،ګل،بلبل،نغمه وغزل است۰

فصل تحرک است۰همه زنده جانها از خواب ګران زمستانی بیدار شده،با نوروز پر میمون بکار های نو می آغازند۰

 

     موسم ګل است وجشن نوروزی

                      دلتان شاد ولب تان خندان باد

در فرجام حلول سال جدید۱۳۸۷ خورشیدی ونوروز تاریخی را بشما وهمه نوروز باوران عزیز تبریک وتهنیت عرض نموده،نوروز پیروز وسال پر از خوشی وسعادت خواهانم۰هرروزتان نوروز،نوروز تان پیروز۰