آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

یگـانــــه موسسه محترم که به ما فن و تکنیک کار میاموزاند

 
که در مرکز غور در عرصه ها ی اشتغال زائی کارگران غیرماهر را در حدود بیشتر از 170 تن بسیج که توسط 12 تن کارفرماهای ماهر سوق و اداره میشوند از دو ماه بدین سو در سیل بر فرودگاه هوائی مرکز غور و خانواده های اطرا فش را که  در معرض تهدید سیلاب های وحشتناک قرار دارند دیوار گبین محافظتی را  در حال ساخت وساز و اجرا دارند کار و بار این موسسه محترم در مرکز غور؛ فواید چندین بعدی را در قبال دارد:
1- جلو گیری از بیکاری؛ بیکاران دیروز نان آوران امروز.
2- رشد مهارت کارگران.
3- جلوگیری از مصایب و حوادث طبعی؛ آری پروژه فرود گاه هوائی مرکز غور دارای چندین بخش است:
1-گبین بافی توسط خانم های محل که 50 تن زن زیر نظر کارگران فنی موسسه آموزش یافته اند و صاحبان شغل گبین بافی شده اند؛ که بعد از این به سادگی نان شان را میتوانند دربیاورند.
2-بخش دوم کندن کاری سیل بر است که در این بخش 95 تن کارگران غیر ماهر توسط دو تن کارفرماهای ماهر سوق و اداره میشوند؛  و هم یک تن که محافظت سایکل ها و بایسکل ها را عهده دار است.
3- بخش سوم بخش سیل بر است که توسط 50 تن کارگران غیر ماهر و 5 تن کارگران ماهر و سه تن نگهبانان کارش به جلو میرود .
در مرکز غور به توانای پروردگار مان و زمینه سازی کار و بار این موسسه محترم دیگر میتوانیم با بیکاری مبارزه کنیم .
این موسسه محترم پروژه بزرگ و اشتغال زای دیگری را نیز روی دست دارند کا در پایان موفقانه پروژه فرودگاه هوای راه اندازی خواهند فرمود . که من نیز صاحب کار اندران پروژه خواهم شد. خواننده گان محترم اجازت فرمایند تا به کار گردانان خارجی وداخلی این موسسه محترم توفیق افق های روشن حیات در پرتو کار و بار شان از پروردگار عالمیان آرزو برم ؛ این موسسه اشتغال زا را دو دسته همکاری نمایم :
 
 آری ای ساکنان غور !!!