آرشیف

2015-1-26

محمد سرور انوری غوری

یگانه ولایت کــــــه موتر تکسی ندارد

 

یگانه ولایت که تا اکنون موتر تاکسی ندارد شهر فیروز کوه مرکز ولایت غور است . که به اساس عوامل مختلف از قبیل فقر وبد بختی که دامن گیر مردم غور میباشد. کرایه تکسی را پرداخته نمیتوانند وبا یک عالم مشکلات به کیلومتر ها به پای پیاده میروند. گاهی از اسپ ، گاهی ازبایسکل ، گاهی از موتر سایکل وگاهی هم از وسایط شخصی خویش استفاده مینمایند . که این مشکل از لحاظ سفر در داخل شهر جهت اجرای امورات مختلف از یک نقطه به نقطه دیگرخیلی به مشکلات زیاد روبرو میباشند. جای تاسف این است که در قرن (21) یکی از ولایت های مرکزی کشور که آنهم بدرجه دوم ارتقاء نموده باشد به چنین مشکلی گرفتار باشد . گاه گاهی که دوستان ام در این مورد همراه من شوخی میکنند که در ولایت شما موتر تکسی وجود ندارد . بخاطر اینکه من پیش آنها کم نامده باشم . بجواب آنها میگویم بلی حرف شما درست است . چون سطح زندگی مردم ما آنقدر بالا رفته که به اساس داشتن موتر های شخصی مشکل مردم مرفوع میباشد. بنآ به موجودیت موتر تکسی ضرورتی احساس نمیشود.