آرشیف

2014-12-28

شگوفه یگانه

یک گـــــــــــــــــــل

 

 

یک گلی در دست دارم

                                                                                                             سرخ وسفیدو رنگه ……

                                                                                                            هم خوشبو وهم زیبا

                                                                                                             هم یک بارچهرنا

                                                                                                    اما ناگاه..

                                                                                                              گل زدستم رها شد

                                                                                                           بر بر و بی نوا شد

                                                                                                           آن بارچه های زیبا

                                                                                                          از هم شدند جدا

                                                                                           آن خنده لبم

                                                                                          آن نگاه گرمم

                                                                                                             تبدیل شد به سردی

                                                                                                              آمد اشکی گرمی

                                                                                                             از چشم وهم زقلبم

                                                                                                            آمد صدای ناله

                                                                            گفتم عمر گل چی کوتاست

                                                                           گرچه  که خیلی زیباست

 

شگوفه یگانه