آرشیف

2014-12-31

سمو نیار سید ولیشاه

یک پــارچــــــــــــه شعر

بگـــویم وصف تـو ای ماه تــابـــــــان
مـــرا کــــردی بــه دنبالت پـــریشان
تـــوی چون کبک مست در کهساران
منــــم چون جغد در ویـــــرانه حیران
تــــوی ای نـــازنین چون شاخ شمشاد
منـــم چـــون شاخ بی برگ در بیا بان
تــــوی چـــون شاخه پـــرگل به بستان
منـــم چـــون بلبل شــــوریـــده حـیران
تـــــو می تــــابی چـو شمع ای نازنینم
منـــم پــــروانــــه در گــــرد تو سوزان
تــــو خندان چــــو غنچه در سهر گــاه
منم چـــون برگ زرد در شاخ لــر زان
تــــوی چــــون بـــاغ بستان با طـراوت
منم چـــون دشت ســـوزان در بیا بــان
تـــوی چـــون اهــوی وحشی به صحرا
منــــم صیاد بـــه دنــبال تــــو نــــالان
تــــوی سرتــــا به پــــا نـــازو کرشمه
مــنم محــــزون حیـــــران و پــــریشان
تــوی گل دسته خوش رنگ خوش بوی
منم افـــتـــــاده چــــون خــــــار مغیلان
تــــو زیبای بــــه حسنت چـــون ذلیخا
منم یـــــوسف به عشق تــــو به زنـدان
تـــو شیرینتر زشیرین نیـــــــگـــــــارا
منم فــــــــرهــــــاد ناکام زار و حیران
خـــــدا داده بــــه تـــــــو حسن وجمـــالی
منم از خــــــاطرت دل ریش گـــــــــریان
خدایـــــا کـــن میسر وصل یارم
دل نـــــاشاد علـــویر شاد گـــردان