آرشیف

2016-11-12

دوکتور ص. سعیدي

یک نمونه زنده از دولتداری خطا در افغانستان!

یک نمونه زنده از دولتداری خطا در افغانستان!

جناب رئیس اجرائیه اګر نمې داني باک است. قابل فهم است. دورهء جهاد و مصروفیت های جهادی و دوري از اموزش دولتداری مدرن، عادلانه و خوب با شیوه های حاکم مطلق العناني و پادشاه کل اختیار نمې شود. اما به هر صورت راه درست ذیل است: 
کسې امد و خواست برایش این و یا آن بدهید. اولا در زمان مراجعه باید پرسیده شود که شخص به کدام خاطر و کاری با شخص اول ملاقات دارد؟ جواب درخواست ترفیع فوق العاده. جواب این کار رئيس اجرائيه نیست. 
اما از تایپ شدن درخواست و امر داده شده معلوم است که هردو تایپ شده و قبلا من میکویم در بدل پول و … توافق شده. شما خواهید ګفت نه چنین نیست. قبړل کردم شما در قضایای کلان مصروفید تا از ازین خورد عابږید داشته باشید اما طریق اجراات زمینه ساز همان فساد است که نمایندهء ملل متحد و یا جامعه اروپایی انرا با نشان دادن بکس جیبیخویش علنا تاکید کرد و اینک شما انرا با روش فوق تایید کردید. 
خوب حال که شخص امد و بدون اعلام قبلي و چنین درخواست غیر قانونی را کرد باید به صورت حتمی و حتمی به کمیسیون مربوط تحقیق و مسلکی دفتر شما راجع شود تا در مورد دلایل را ارزیابي کند و نظر سکتور مربوط را نیز بګیرد. آیا این شخص مستحق و یا انکه قهرمانانه شش ماه در سنګر و خط اول و بدون غذای درست و بدون سنکر و وسایل قوی تا حال معاش اش نیز اجرا نه شده و خانواده را نه دیده و اما شما به این شخص که توانسته خود را به شما برساند که ساده نیست به چنین احکام غیر قاتونی نظام را به بې قانی میکشانید و سبب اعتراض دهها هزار صاحبمنصب قابل افتخار کشور میشوید؟ به لحاظ خدا این کشور و مردم را با چنین خطا ها و بې عدالتي ها به فاجعه نه برید و سبب ظلم و تعدي نه شوید به دربار الهی استاد شدنی اید و جواب هر قدم و حرکت خویش را خواهید داد. ان بطش ربک لشدید. 
در اخیر اګر این سند جعل باشد و کس خواسته من را به این نوشته به طور ناحق  هدايت كند كاشكی چنین باشد که امید در مورد نادرست بودن این سند اظهار نظر نمایند. و درین صورت من قبلا از شما معذرت میخواهم. الهی خدایا ما را هدایت نیکی کن تاحکام ما خود را مالکان کرسی و ملت ندانسته و مجریان قانون و نظام خیر و عدالت شوند. آمین