آرشیف

2018-11-28

محمد عالم افتخار

یک میان برنامه جذاب، خرد زا و خیال انگیز

با درود و بهیخواهی و بهیجویی!
آنچه را که امروز به عزیزان تقدیم میدارم؛ در سلسله نگارش و خوانش و دانش «پیشتر برویم، عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم» از این دیدگاه «میان برنامه» خوانده ام که نه زیاد تصادفاً هم به گذشته و هم به آینده این سلسله؛ پیوند های ماهوی و منطقی دارد و در عین حال نوعی استراحت و تمدد ذهنی را فراهم میکند.

در پیش و پس و کم و بیش پاره یاد داشت هایی که در این میان برنامه می آید؛ تعمد و نگرش ویژه وجود ندارد. همه چیز تصادفی و یا بر حسب پیشامد گزاره ها و رویداد ها میباشد.

 
جادوی هنر و آواز خوانی جادویی:
در ماه ها و به ویژه هفته های پسین؛ از ناحیه خانم ها و دختران هموطن که به نحوی از انحا به خوانش و سرایش می پردازند و بنابر آن در رسانه های اجتماعی مطرح اند و یا آنلاین وادار به بگو مگو می گردند؛ مطالب نامرغوب، گاه زننده و ناراحت کننده خیلی شنیده میشود. متإسفانه یکی از انتباهات این است که خیلی از این همدیاران به ممارست های تعالی بخش هنری و ادبی و به پرورش ملکات برازنده طبیعی خویش چون آواز و غنای بیانی و زیبایی های فرهنگی کمتر توجه داشته و بیشتر به صورت و قد و قامت و حرکات و سکنات نه چندان موزون و لازمی؛ متکی اند و کمابیش هم پی اثبات خود با نفی و نفرین حریف و همتراز میباشند.

ادامه مطلب در اینجا