آرشیف

2015-1-22

فخرالدین شهریار شرق

یک جوان مبارز نسبت بـــه مردمش چی مسوولیت دارد

 
بدون شک کشور ما همیشه به مشکلات سیاسی،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی که در دو ره های گذشته مواجه بوده و هستیم قسم که همگان میدانند مخصوصا در دو ره اخیر کشور ما به پرابلم های داخلی روبرو بوده است و علت این همه کشمکش ها ، بحران ها و جنگ های داخلی  که  توسط گروها  ،احزاب  سیاسی و نوکرانی خارجی  در افغانستان به و جود آمده است.
 مردم ما شاهد است که این همه پرابلم ها، کشمکش ها و بحران های داخلی  که توسط  مزدورانی  حلقه به گوش  خارجی در و طن عزیز ما افغانستان به وجود امد ه و با عث ایجاد ی نفاق و مصیبت در بین مردم شجاع افغانستان شد ؛که این خودش یک پرابلم جدی برای مردم جسور ما بوده که توسط دشمنان مردم به وجود امد و تخم نفاق را در این مرز بوم  کشت  نمودند که این خودش خیانت بزرگ برای ملت شجاع افغانستان است.
 وباوجودکه این همه بی رحمی و ظلم و جنایت که بالای مردم  ما انجام دادند باز این جنایت کاران جنگی و نوکران حلقه به گوش خارجی  میخواهند که  مردم  دلیر و با شهامت ما را به حرف های گرم خود فریب دهند .
هنوز هم به نمایندگی این ملت خود را معرفی میکنند با وجودکه تمام مردم ما آگاه و با خبر هستند که این جنایت کران جنگی  و نوکران  حلقه به گوش خارجی های هستند که همیشه به نفع به خود کارمیکنند باز این مزدوران خارجی میخواهند که خودشان را به  ریاست جمهوری کاندید نمایند با این همه خیانت و جنایت که بالای مردم مجاهد افغانستان انجام دادند .
در دو ره اخیر باز هم شرم و خجالت نمی  کشند از مردم  تقاضای کمک و همکاری می کنند و میگویند که به ما رای  د هید ما به شما خدمت میکنیم با وجود که این حرف های شان کاملا  دورغ است، همیشه مردم ما را به همین قسم فریب دادند پس تمام مردم افغانستان این بی کفایت ها را خوب شناخته است و بعد از این فریب نخواهند خورد،پس یک جوان مبارز در چینن شرایط چی مسوولیت دارد. ازنظر منمسوولیت یک جوان مبارز قراری ذیل است:
 

  1. یک جوانی مبارز در چینن شرایط مسوولیت دارد که مردم را اگاه و بیدار سازد که این اشخاص که خود را  کاندید ریاست جمهوری در این انتخابات کردن یک تعداد شان ادم های خوب نیستند  جوانان مسولیت دارند این اشخاص که خود را در انتخابات ریاست جمهوری نامزد کردن  به مردم  خوب معرفی کنید و اشخاصی خوب را خوب وبد را بد معرفی نماید .

  2. یک جوانی مبارز باید همیشه با شجاعت و مردانگی تلاش نماید تا بر ضد ان عده کسانی که مردم  ما را فریب می دهند در مقابل ان اشخاص بی کفایت مبارزه کند و این وظیفه  وجدانی و اسلامی یک جوان مسلمان است که در عمل پیاده نماید .

  3. مبارزه برضد هر گونه بی اعدالتی در کشور.

  4. مبارزه بر ضدی هر گونه زور و ظلم و بی رحمی و استبداد در کشور.

  5. دفاع  از منافع  مردم فقیر مسوولیت یک جوانی مبارزاست.

  6. مبارزه بر ضد هر گونه تعصب و تبعیض  قومی، لسانی  و منطقوی وظیفه ای یک جوان مبارز است .

  7. مبارزه بر ضد ان عده احزاب سیاسی که اهداف و ارمان شان این است که تفرقه بیاندازند و حکومت کنند پس این مسوولیت یک جوان مبارز است که بر ضد  چینن احزاب فاسد مبارزه نماید

  8. مبارزه بر ضد ان عده نیروهای خارجی که  مردمی ما را در نقاط مختلف افغانستان به صورت غیر قانونی به قتل می رسانند.

  9. یک جوان مبارز باید طرفدار یک دولت نیرومند مرکزی  در افغانستان باشد .

 

 در اخیر من به عنوان یک جوان  افغان این پیشنهاد را به مردم کشورم و جوانان دلیری افغانستان دارم ای مردم ای جوانان شجاع  وطنم  اگاه باشید که منبعد از احساسات گرم شما و مردم شجاع افغانستان استفاده نکنند طوریکه مدانید این همان  جنایت کاران جنگی هستند و نوکران خارجی ها همیشه در تلاش هستند که در بین  ملت افغان که همه  ارزشهای شان مشترک است به عنوان مثال زبان مشترک داریم فرهنگ مشترک داریم  دین مشترک داریم عنعنات مشترک داریم،  تفرقه به و جود بیاورند .
پس چرا در مقابل یک دیگر خود مبارزه کنیم بیایید دست به دست هم داده علیه این جنایت کاران جنگی و نوکرانی جلقه به گوش مبارزه نمایم و دیگر نمانیم که در بین ملت ما  تفرقه بیاندازند  به کمک و  همکاری یک دیگر تلاش نمایم  تا وحدت ملی را به و جود بیاوریم و یک جا در مقابل بیگانه گان مبارزات را علیه ای ان عده نیروهای که تحت عنوان خدمت در کشور ما امدند و به لباس دوستی  مردم ما را قتل می کنند.
 پس جوانان و مردم افغانستان هیچ گاه بی تفاوت نخواهند نشست و مبارزات خود را در هر نقطه دنیا که باشیم علیه این جنایت کاران جنگی و نوکران حلقه به گوشان و نیروهای  اشغالگر که همه روز مردم ما را  تحت عناوین مختلف به قتل می رسانند این غیرقابل تحمل برای  جوانان و ملت شجاع  ما است.
 بدون تردید ملت ما توسط این احزاب  سیاسی که در وطن  عزیز ما فعالیت دارند همیشه می کوشند که در بین مردم  ما که همه  ارزشهای شان مشترک است با اهدافی  پلیدی خود میخواهند که در بین مردم مسلمان و شجاع ما موضوع تعصب و تبعیض  را مطرح نمانید و از این طریق به اهدافی پلیدی خود برسند.
 بنابر این هر جوان افغان باید در مقابل چینن احزاب تفرقه انداز که همیشه اهداف شان مرامشان  جز تفرقه  اندازی و رسیدند به قدرت  دیگر چیزی نسیت مبارزات هدفمندانه خود را در برابر چینن احزاب بدون ترس اغاز بکنند قسم که ما مشاهده مینمایم در حدود اضافتر از یکصد حزب سیاسی در کشور ما و جود دارد که اکثریت شان اهداف  و مرام  و برنامه ای مشخص ندارند .
طوریکه همه گان میدانند هیچ کدام از این احزاب سیاسی مستقل هم نیستند بلکه از طرف کشورهای خارجی حمایت می شوند پس باید در مقابل چنین احزابی مبارزه کرد من میخواهم بگویم به مردم به جوانان و طنم  ای مردم  ای جوانان  دلیر اگر بخواهید کشوری تان را از این کشمکش ها داخلی نجات یابد باید همیشه بر ضد دشمنان دین دشمنان مردم افغانستان که همه روز ه مردم مارا قتل میکنند  مبارزه کنید .
  
نویسنده  فخرالدین (شهریار شرق)
 
 دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه پونه
پونه – هندوستان