آرشیف

2014-12-12

دکتور محمد انور غوری

یک تنازع مُزَخرف ، درتیوره

در سمت شرقی مرکز ولسوالی تیورۀ- غور ، از تنگۀ کاودک تا تنگۀ سرپنک ( قسمت اصلی ناوۀ تیوره) ، مردمی از یک تبار ، یک نژاد ، یک دین ، یک مذهب ، یک رنگ ، یک فرهنگ ، بنامهای باین و کرسیا ، با همدگر در چند قریه ، مانند گوشت و ناخن، طور مخلوط زندگی دارند . صد ها نفرکرسیاه میتوان یافت که مادرهای شان باین است و صد ها باین از مادران کرسیا تولد شده اند. سالها در شادی و غم همدیگر شریک بوده ، و با هم زندگی کرده اند . درین اواخر دست کثیف ابلیس ملعون که حامل طاعون نقاق است ، می خواهد با توسل به عدۀ جهِّال ، کارد را به استخوان این مردم مظلوم برساند و آنگاه ، با تخیلات باطل و شیطانی خویش ، بازی کند . از دو ماه به این طرف از همین مردم(باین و کرسیا) حدود ده نفر از بیگناهترین ، معصومترین ، پاکترین و خوبترین جوانانی شهید شده که بر جنازۀ هرکدام ایشان ، کرسیا و باین مشترکاً ماتم گرفته اند . شرایط محیطی فعلی، آبستن خوادث بسیارخطرناکی می باشد . تعدادی مردم به خاطری حفظ آبرو امنیت خود، دار و ندار خویش را فروخته ، اسلحه می خرند و عدۀ هم اکنون رخت مهاجرت بسوی شهر ها می کشند .
آنطرف در مرکز غور مقام های ولایت ، شورای ولایتی، پولیس ، امنیت دولتی و حتی نمایندگان غوردر پارلمان ، این تنازع کریه را به آرامی، بی تفاوتی و خون سردی نظاره می کنند و خوب می دانند که در تیوره نحش زخمی دولت غلطیده ، جراثیمی برکالبد آن لانه کرده ، در حال گندیدن است ، زمانی خواهد رسید که بوی گند آن ، دماغ همه را آزار دهد . این گره که هم اکنون با تدبیر دست باز شده میتواند ، روزی به دندان، قابل باز شدن نخواهد بود . این یک نمونه از نزاع های است که در غور جریان دارد و شاید در محلات دیگری نیز چنین باشد .
خوانندۀ محترم ، نویسندۀ این سطور از پدر کرسیا و از مادر باین می باشم (نه کرسیا هستم نه باین ، هم باین هستم هم کرسیا) ، مانند یکی از افراد عادی همان محیط ، سخت عذاب وجدان می کشم . عقل سلیم حکم می کند که همه اشخاص خیرخواه ، عالمان دین ، مردان عاقل وعاقبت اندیش ، باین و کرسیا اگر درتیوره ، در چغچران ، درهرات ، درهلمند ، در نمروز ، درقندهار، درکابل و هر جای دیگری که هستند، بنام خدا، ازوابسته گان خود ( مردم محل) بخواهند تا هوشیار باشند ، بازیچۀ دست شیاطین نشوند ، با همدگرتفاهم کنند ، باهم بازو دهند و اشخاص مغرض، تبه کار، پست فطرت ، گمراه و جاهل را فرصت ندهند تا روز گار مردم را سیاه سازند .

ا نمالموء منونَ اخوت ، فاصلحو بین اخوَیکم