آرشیف

2015-6-22

رستم پیمان

یک تــاریـــــــخ اشتباه

 

پدر!

تو زنده یی

افشار و افشاریها زنده اند

اما

کسی

نه

 کسی نه

کسانی آنانرا فروخته اند

 

پدر!

تو زنده یی

به خدا

زنده یی

مشتاق هم زنده است

فقط و فقط

ز خونش

بر وجودش

تلویزون و مدرسه ساخته است

 

پدر!

تو زنده یی

شفیع و قمبر زنده اند

عباس  و نصیر هم زنده اند

به خدا

همه زنده اند

 

 پدر!

تو زنده یی

 

پدر!

زنده ها مرده اند

که

زنده ها را مرده پنداشته اند

رستم پیمان
دانشچوی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل
www.andishaha.blogfa.com