آرشیف

2015-7-8

نیاز محمد نیازی

یک آدم در چـنــد چـهـــره!

به نقل از سایت های معتبر خبری، گلبدین حکمتیار در اعلامیه گفته است که از نبرد داعش در افغانستان حمایت می کند و از هوادارانش درافغانستان نیز خواسته تا به داعش به پیوندند. درواقع این اقدام غیرعادلانه وغیر عقلایی حکمتیار فوت پیش از وقت آنرا مژده می دهد.
گلبدین حکمتیار یکی از چهره های سیاسی درافغانستان که بعضی آنرا به یقین عامل ویرانی افغانستان بخصوص کابل وقاتل هزارها کابلی بی گناه می شمارند وعده هم هنوز به گمان به این پرونده نگاه می کردند. اما در این روزها گلبدین همه گمانها وظن ها را به یقین تبدیل کرد که دیگر حس وطن دوستی، حس همشهری، حس همرزمی همه وهمه در وجود این آقا مرده است وچنین تظاهر داد که ایشان یک پاکستانی اند وعضوی آی اس آی ودشمن افغانستان، زیرا تجربه نشان داده است که تا امروز هرفردی از افغانستان که درپاکستان پناه جسته واز آنجا اعلان موقف کرده لاریب دشمن این خاک بوده است، گلبدین هم از این قاعده مستثنی نیست وسرانجام چهره واقعی خود را به مردم افغانستان نشان داد ودر یک نگاه حکمتیار عملکرد خود را در قالب این تعریف به مردم افغانستان چنین عیار ساخت که دوست دشمن، مارا دشمن است، منبعد مردم افغانستان به آن بحیث یک دشمن نگاه خواهد کرد.
اما نکته قابل تأمل این است که گلبدین زمانی که از هوادارانش نیز خواسته است که با داعش به پیوندند وعمل داعشی انجام بدهند، منبعد معامله حکومت وحدت ملی با افراد وابسته به حزب اسلامی شاخه حکمتیار که از آغاز تشکیل اداره موقت تا امروز شریک اداره حکومت افغانستان بودند وهستند وبه مناصب مختلف درافغانستان اجرای وظیفه می کنند چی خواهد بود؟ عفو یا مجازات؟! اگر واقعاً با نشر این اعلامیه دوستداران وهم حزبان حکمتیار همچنان به صدای گلبدین حکمتیار لبیک گفتن واز مشاغل خود در ادارات افغانستان دست بردار شدند، اینجاست که الزاماً به ایشان هنوز باید به چشم یک سیاستمدار قدرتمند درافغانستان،نگاه کرد وجایگاه اش را در صف داعشیان جدی گرفت. درغیر آن اگر هم پیمانانش که رهبرشان خواستار همکاری به داعش وانجام عمل داعشی شده، سرتسلیمی فرود نیآوردند و علنی به گروه نوپیدای داعشی نه پیوستند، آدمهای بی گناه را گیرو نگرفتند، سرهای افراد بی گناه را از تن جدا نکردند…برعکس مثل سابق به مشاغل خویش درافغانستان ادامه دادند، آنجاست که به گلبدین منحیث یک شخص عادی باید نگاه کرد واجازه داد که یک روز طالب شود، روزدیگر داعش وروزی بعدش هم عضوی آی اس آی زیرا دیگر از هیبت وصلابت در وجود آن خبری نخواهد بود. این اقدام جایگاه آنرا به زود ترین فرصت تثبیت خواهد کرد
15/4/1394