آرشیف

2014-12-25

علاوالدین جلالی

یکی از عوامل فساد در غور خاموشی رسانه ها میباشد

 

این را میدانیم که رسانه ها زبان شهروندان و نقش زبان را در جامعه دارد که حقایق، فعالیت ها و کمبودی ها را آشکار میسازند. و رسانه ها انعکاس دهندۀ نیازمندی های شهروندان در ایجادِ نظامِ مردم سالاری یعنی مشارکت گستردۀ شهروندان در تشکیلِ نظام سیاسی و یا ترویج کنندۀ گان فرهنگ مردم سالاری برای شهروندان دریک جامعه میباشند. 
جامعۀ مدنی با هماهنگی وهمنوای رسانه ها باعث روشن سازی ذهنیت عامه و چی گونه گی نظام، و مشارکت سیاسی و اجتماعی به بهتر سازی زیست شهروندان نقش مهمی را بازی مینمایند. که این کار بزرگ وحیاتی بدون هماهنگی و همنوایی با رسانه ها نا ممکن به نظر میرسد
وزمانی هماهنگی سالم و سازنده میان ادارۀ های عامه و شهروندان، تأمین میگردد که رسانه ها و جامعۀ مدنی، نقش هماهنگی را به منظور اطلاع رسانی عمومی مساعد بسازند. رسانه ها و جامعۀ مدنی میتوانند در آگاهی دهی برای شهروندان کشور از حقوق، امتیازات و مکلفیتهای شان پیش گام تر از شهرواندان باشند. چونکه آگاهی، نخستین گام برای شهروند شدن است ایجاد رابطۀ میان رسانه ها و جامعۀ مدنی، میتواند این جریان را با اهمیت وسریعتر سازد 
ایجاد فضای هماهنگی میان رسانه ها و جامعۀ مدنی باعث شکل گیری و فرهنگ حسابدهی و شفافیت میگردد و حاکمیت قانون را نمایش میدهد . رسانه ها و جامعۀ مدنی میتوانند خوبی نظام را به شهروندان بشناسانند تامردم حقوق ومکلفیت های خویش را بطوردرست بدانند
این شک نیست که مردم غور با هزاران مشکل دست و پنجه نرم میکنند و هیچ انسان از آن چشم پوشی کرده نمیتواند و بیان این رسالت، وظیفه رسانه هاست که مشکلات را به گوشی مسوءلین برسانند چونکه این مشکل لاینحل سالهاست که دامنگیر مردم بی دادرس تداوم و یا جریان دارد اما به هویدا ساختن آن بسیارکم گام برداشته شده است 
روی سخنم با رسانه ای محلی غور است خوشبختانه امروزقانون به رسانه ها اجازه سوال را ازهرموقف و قدرت را داده است.
این را همه میدانند که رسانه ها درشرایط فعلی چشم و امید مردم افغانستان بوده چونکه یک نهاد قانونی ومطابق به قانون رسانه ها درمقابل افشا نمودن کمبودیها، حقایق وفعالیت ها گام برداشته میتوانند وپل ارتباطی هستند بین مردم ودولت وجای یادآوریست که شاهد دست آوردهای خوب هم بوده اند. خصوصآ در سطح ملی میتوان زنگ خطر و برنامه تلک ودیگر رسانه ها را به طور مثال یاد آوری نمود که بعضی نماینده های مردم ازترس این رسانه ها لحظه چشم خودرا درخانه ملت بالای هم گذاشته نمیتوانند و درسطح محلی در غور از مسول اسبق جامعه مدنی میتوان یاد نمود که استعفا خط جناب والی صاحب منیب را نظر به کمبود ها و مشکلات که داشت برایش تقدیم نمود که مورد تحسین فراوان مردم عام قرارگرفت و امیدواری مردم را دو چند ساخت. این همه در حقیقت دست آوردهای بزرگی بخاطر متوجه ساختن مسولین در راستای کم کاری ویا فعالیت های خوب ایشان بشمارمیرود و این را نباید فراموش کرد که هرانسان خالی از کمبودی نیست. مگرکمبودی نه آن قدر باشد سبب فروپاشی اجتماع و نظام گردد این قابل قبول هیچ شهروند بوده نمیتواند.
اگر چه جای خوشی است که ما درسطح غور ماه نامه ها، رادیو و بنیاد های بسیار حتی در سطح قریه جات ایجادگردیده، داریم . مگر بدبختانه اکثرشان موضوعات را بنشر میرسانند که فراتر از قوم و طایفه خود شان بیشتر چیزی دیده نمیشود و بعضی رسانه ها مسایل علمی را نشر میکنند که در حال حاضر در ممالک پیشرفته جهان در حال تحقیق و ازمایش میباشد. و یاکی بیشتر اوقات به سروکله سیاست دست پنجه نرم میکنند با وجویکه ما در بحرفقر و تنگ دستی و دور از برِ زندگی شهروندی قرارداریم از خُبره گان شنیده بودم چیزیکه سیاست را تنوع مند وغنا میسازد مدنیت واقتصاد است که دوستان رسانه ی ما کاملآ بیاد فراموشی سپرده اند. 
وخواهش من ازدست اندرکاران رسانه ها این است گاه اوقات خود را به زحمت بیندازند سر بزنند به آن ادارات که وعده و نویدهای زیاد بازسازی و نوسازی، تامین امنیت، رسیدگی به مسایل، اشتغال زدای، حقوقی، پروژه نل کشی آب صحی به داخل شهر، و صدها وعده و نوید های رنگا رنگ دیگر که مسوءلین برای مردم غور داده بودند روشنی بیندازند تا دیده شود این چهره های فعال و صادق واقعی از دوستان غیر فعال تفکیک گردند و مردم به چهره های خدمت گذار آشنا شوند. و این لعنت سردستی مردم، که هر روزه آن را بسوی دولت حواله میکنند کاسته شود. ومتوجه آنهای گردد که خادم مردم نبودند ونیستند . مردم در روشنای قرار بگیرند تا خودرا در پروسه های بازسازی و نوسازی شریک و در برابر تطبق قانون مسوءل بدانند. این گام فکر کنم ما و مردم مارا بسوی مدنیت و شهروندی سوق خواهد داد. این را قبول نمایم چیزیکه پت و پنهان باشد چیزی ساخته نمیشود و سرانجام به مشکل بزرگتر مواجه خواهم شد وآن را ما وشما بارها تجربه نمودیم.