آرشیف

2015-5-2

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

یونیسف در سال 1393 این برنامه ها را تمویل نمود و از ادارات دولتی حمایت کرد !

 

یکم بخش صحت:

     * ایجاد سه تیم سیار صحی در حاکم نشینی های دولینه، شهرک و شهر فیروزکوه.
     * تدارک و تهیه واکسی و مصارف آموزش کارمندان تطبیق برنامه واکسین.
     * پرداخت معاش کارمند تخنیکی زنجیر سرد و محافظ امنیتی.
     * فراهم نمودن زمینه آموزش 41 تن قابله و نرس در کابل برای سه هفته.
     * تدارک مواد سوتغذی برای 16 مرکزی صحی در سطح ولایت غور.
     * توزیع پول نقد از طریق دفتر آی سی اف در 14 دهکده ی غرب فیروزکوه برای 1700 فامیل مستحق.
     * فراهم نمودن وسایل و تجهیزات طبی برای بخش نسایی و ولادی و سوتغذی شفاخانه ولایتی.
     * حمایت تخنیکی و مالی کمیته ی بقای طفل و مادر.
     * حمایت تخنیکی و مالی بخاطر آگاهی دهی و ترویج نمک آیودین.
     * حمایت مالی و تخنیکی از تجلیل هفته ی استفاده از شیر مادر.
     * حمایت و تجلیل از روز ملی مادر مصوون.

دوم بخش برنامه های حفظ الصحه در جامعه:

     * حفر 50 حلقه چاه آب در حاکم نشینی های لعل، کرمان و سرجنگل، 9 چاه در شهر فیروزکوه، سه شبکه آب در حاکم نشینی دولتیار و ترمیم 40 حلقه چاه در شهر فیروزکوه.
     * تهیه کلورین برای استفاده همگانی مردم در کل ولایت غور.
     * حفر و ترمیم در حدود 40 حلقه چاه در 8 دهکده حومه های شهر فیروزکوه از طریق ACF.
     * استخدام یک تن انجینیر به منظور همکاری تخنیکی ریاست محترم انکشاف دهات غور در تطبیق پروژه ها.

سوم برنامه های حفظ الصحه در مکاتب:

     * تمویل 10 پروژه حفظ الصحه، اعمار مبرزهای صحی و واشروم.
     * ترمیم مبرزهای 12 مکتب در کل ولایت غور.
     * آزمایش کیفیت آب در عموم مکاتب ولایت غور.
     * برگزاری آموزش 6 روزه به 30 مکتب راجع به حفظ الصحه.
     * برگزاری آموزش آب و محیط سالم در مکاتب.

چهارم بخش معارف:

     * حمایت 150 باب مکتب دوستدار کودک، آموزش و ترمیم.
     * ایجاد و حمایت مالی 161 کلاس مکتب محلی.
     * ایجاد و حمایت 70 مکتب سواد آموزی.
     * اعمار 23 باب تعمیر برای مکاتب در سراسر غور.
     * نصب سولرپمپ در 3 مکتب در شهر فیروزکوه.
     * تمویل نیازمندی ها و ترمیم دو باب مکتب نمونه در شهر فیروزکوه.

پنجم مصوونیت اجتماعی:

      * تمویل شبکه عملکرد حفاظت اطفال به شمول پرداخت مزد مسوول سپن.
      *  فعال نمودن شبکه سپن در حاکم نشینی های دولتیار، لعل، کرمان و سرجنگل.
     * دایر نمودن ورکشاپ های آگاهی دهی راجع به حقوق کودک برای شوراهای محلی، ملا امامان، آموزگاران مکاتب و نهادهای ذیدخل در کل     ولایت غور.
       * تمویل جلسات اجتماعی و مباحثات راجع به حقوق کودک در شهر فیروزکوه، حاکم نشینی های دولتیار، لعل، کرمان و سرجنگل.
       * تمویل برنامه های تیاتر راجع به اضرار ازدواج های پیش از وقت و رشد وضعیت زنان در غور.

با ابراز سپاس از دفتر محترم یونیسف مقیم شهر فیروزکوه که این آمار را محبت فرموده اند و حاتمانه به دسترسم قرار داده اند تا بتوانم با جامعه محترم غور شریک سازم و تشکر از جناب آقا مبین که مرا در تایپ و لوازم تخنیکی معاصر همکاری فرموده اند تا بتوانم همه این آمار را از طریق جام مان اطلاع رسانی کنم.
 
حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی
شهر فیروزکـــــــــــــــــــــــــوه