آرشیف

2020-9-14

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

یورش ناجوان‌ مردانه:

 
تاسفات عمیق‌مان را، من و دختم یلدا دخت فیروزکوهی نسبت یورش تروریستی که به حریم ماشین‌های که داشتند معاون نخست مقام عالی ریاست جمهوری را از اقامت‌گاه‌شان طی مراسم رسمی، تا جایگاه‌ کاری شان بدرقه‌ می‌نمودند، که در این یورش ناجوان‌مردانه، بر تعداد از هم‌وطنان مان را به قتل و تعدادی را زخمی و خانه‌های مردمان فقیر را ویران نمودند. این عمل زشت و نا روا را کاملن تقبیح می‌نماییم و به جناب صالح صاحب افق‌های روشن، حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آرزو می‌بریم و به کودک‌شان شفای عاجل از بارگاه خداوندگار عالم و آدم استدعا می‌نماییم.
با تعارفات فراوان

از طرف ح یعقوبیان فیروزکوهی و یلدا دخت فیروزکوهی از شهر فیروزکوه