آرشیف

2015-8-10

afrotan3141

یـک کشـمـش و چـهــل قلندر !

گویا ملا محمد عمر مجاهد دوسال و چند ماه قبل در یکی از شفا خانه های شهر بندری کراچی کشته شده و بصورت اضطراری در  ولایت زابل افغانستان به خاک سپرده شده است ازهمان لحظه تا اکنون و شاید هم تا دیر زمانی جسد قبلأ کشته شده ملا محمد عمرخان که به سفارش محرمانه سازمان استخبارات نظامی پاکستان ISI به آنتن برده شد  بهترین وسیله ای برای چا نه زنی مریدان کلدار و دالر و تصفیه حساب های  استخباراتی انصار و اعوان سازمان استخبارات نظامی پاکستان ISI قرار گیرد ،

ادامه مطلب