آرشیف

2015-1-1

فروتن فروتن

یــک پــــارچــــه شـعـــــــر

سرو  آزادم  به قــــید آواره خــــو درمیهنم
عاقـــلم فــــــــــــرزانه وهوشــــیار اما  کودنم

باد یار ملکـــت دیرینه اجــــداد  خویـــــش
بی رفاه وبیــــــعمل بی خــــــانه وبی مسکنم

رشــــته باور ز رزاق جـــــــهان ببریده ام
چــــشم بخشش سوی اوبامــــا و بوش ولادنم

این حکایت ماجرای فوق چندین ساله است
خصم صاحب خانه ومن درحضورش خازنم

حـــظ آسایــش نمودم از عـــطای دشـــمنان
ازتاٌســف ریش وصورت را بـنــــاخن میکنم

فقیـــــه ام وپیروی عمامه وریش وکـــــلاه
قـــرعه این کـــار را  یزدان نهــــــاده گرد نم

احـــنفی وحــــنبلی ومــــالکی و شـــــافعی
لاف اســـلامـــی نمـــــاید گردنش را بشـــکنم

لقـــمه پاک ونفــیس رشوه روزی من است
گــــــربه کرسی قـــضاوت لحــــظه پهــلوزنم

نـــــازنینم گریهــــوداست بــندرا معذوردار
زانکه نزد ش بـــنده امرارمعیـــــشت میـــکنم

ای مسلمان یوسفم زان رونمـی گیرم قرار
خاک میهن خاک ام  بغــــدادشود پیراهنم