آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

یــــــاد یاران

یاد آن یاران بخیر

یاد آن دوران بخیر

یاد آن روزهای عمر

یاد آن دوستان بخیر

مستی جامی نو جوانی

شاد وسر خوش تاک دانی

ما رها از دردو غم

دز ګذر بود زندکانی

یادان یاران بخیر

تازه رو ما نند ګلها

در لبی جو یا به صخرا

عاشقی راز طبیعت

فارغ از مکر وریا

یاد آن دوران بخیر

جمع میشد همرهان

از میان کهساران

ارزوبودست این

ملک سازند ابا دان

 

یاد آن یاران بجیر

سمبول اخلاق بودند

در تواضع تا ق بودند

هر یکی ازدوستان

مثل سرو آزاد بودند

یاد آن دوران بخیر

ما به ایام فراغت

کرده بودیم رسم عادت

محفلی بزم سرود

با نواها یر ظرافت

یاد آن یاران بخیر

آن صمد ودستګیر

روز وشبها دلیذیر

با سرود ونغمها

دلها کر دی اسیر

یاد آن یاران بخیر

 

 

شا عران شهر ما

خواندی برما شعرها

آن حبیب وافضل

مشهور آن ولا

یاد آن یاران

برف بودو راه دور

باین وان کوه تور

باهمه رنج وعذاب

ماکه میکردیم عبور

یاد آن یاران بخیر

عشق ودرس دوستان

جذب کردی جسم وجان

کسب علم و فضل بود

آرزوی ما بدان

یاد آن یاران بحیر

کی خبر بودیم زجنګ

از شراب وچرس و بنګ

  چیه شدان رږزګار

تاکه خوردیم سر بسنګ

یاد آن یاران بخیر

ماکه بودیم هم رهان

در سفر با هرتوان

بخت برګسته بماند

خوش بختان ییشروان

فبرور 2003