آرشیف

2015-1-25

محمد سرور انوری غوری

یــــاد نــامــــه وطـــن

وطــن یاد ت نمـــــودم جاودانه
چو خاص هستی برایم دلیرانه

به عشقت سر دهم سوگند روزی
ببوسم خاک جامت (1) شادمانه

بنــــازم باغ وراغ(2) حـــوریانت
بسـازم درهـــوایت صـــد فساته

به کــــوه های بلـــــند و آبشارت
بســــازم چند غزل چندین ترانه

تمــــام راد مــــــــردان کهن را
بدادی شـــوکت و شا ن ونشانه

خـــــــدایا از وطن دورم نسـازی
که می میــــرم به والله بی بهانه

محمد سرور انوری غوری
شهر کابل مورخ 14/2/ 1391

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ــ جامت : منظورم منار جام غور است.
2 ــ راغ :سرسبزیست و هم منظورم قریه راغمشت زادگاه ام نیز میباشد.