آرشیف

2016-5-9

محمد اسحاق ثنا

یــــاد مـــــــادرم

این همه گفتار و اشعارم ازوست 
رونق بازار گفتارم ازوست

می پسندم هر که دارد خلق خوب
نفرت از دون همتان دارم ازوست

مهربانان را چو جان دارم عزیز
زشت را حرفی که بی زارم ازوست

صادقان  را عاشقم با جان و دل
راستگو را  دوست میدارم ازوست

روزی شب پرورده ام با خون دل
آنچه در دنیا که من دارم ازوست

خوش ندارم منصب و جاه جلال
خاکسارم آبرو دارم ازوست

آن چی زیبا در جهان آید به چشم
آنچه میبینم پندارم ازوست

من ثنا جز این نمی گویم سخن
کاری من رفتارو کردارم ازوست

محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا
۸/۰۵/۲۰۱۵