آرشیف

2015-6-20

نثاراحمد پژوهش

یـــادِ از معلمِ مـهــربــــان

مردانِ بلند نام، وبا افتخارهرگزنمی میرند،  زیرا که گوهرشان قلوب نسل های آینده است. "توسیدید"
درست همین روز بود یعنی 28 جوزا روز سوگ وماتم اهل خرد ودانش، دراین روز معلم مهربان (استاد محمد جمعه پژوهش) شخصیت علمی، ادیب وتوانا درولسوالی لعل وسرجنگل چشم ازجهان فروبست وبرای همیشه شعله اش خاموش گردید. استاد پژوهش شخصیت اهل معرفت ودانای بود، هیچ کاری به اندازه تعلیم برایش خوش آیند و لذت بخش نبود.استاد بخش عمده زندگی خویش را به عنوان یگ معلم سپری کرد . تمام عمرِ پربار وبا اهمیت خویش را برای بارور نمودن درخت نوپای معارف صرف نمود. ولحظه ‌‌ازاین شغل مقدس دست نکشید. شاگردانش عزیزترین گل های زندگیش بود که هرلحظه ازعطرآنها مشامش را معطرمیکرد. درجای گفته بود« زمانیکه درمیان شاگردانِ خود هستم لذت بخش ترین لحظات زندگیم است» استاد پژوهش برگ سبزی درباغچه علم وادب بود، دنیای ازمهربانی وسخاوت درگفتار ورفتارش هویدا بود. استاد باهمه یگسان رفتار داشت کسی رابرتر وکمتر نمی دانیست، به معلمی عشق می ورزید ومعلم بودن را به خودش افتخارمی دانیست، تربیه اولاد وخدمت به مردمش را مسئولیت خود دانیسته ورهنمای صادق بود، استاد به همان اندازه که برای مردم قابل درک بود برای شاگردانش نیز قابل درک وبا اهمیت بود. دررفتار وبرخوردهای اجتماعی وی زیبای وظرافت های وجود داشت که برای همگی به خصوص برای شاگردانش یگ الگوی رفتاری بود.
ادبیات غذای زندگیش بود، شعروداستان جذابیت های خاصِ درصحبت هایش خلق میکرد. از صحبت های آموزنده وگهربارش روان آدم تازه می گردید، استاد پژوهش انسان متواضع ومردم دوست بود. هیچ وقت منحصرعمل نکرد، بلکه خودش را متعلق به همه مردم شریف غور- لعل وسرجنگل می دانیست. درزندگی استاد معارف نقطه عطف وقابل توجه می باشد، ازآغازبا معارف آمیخته شد ودرنهایت بامعارف خوگرفت ، همه هستی ودارای اش معارف وشاگردانش بود، که با زحمت وتلاش خود سرمایه عظیمی را تقدیم جامعه نمود. کاروخدمات صادقانه استاد برای همه مردم لعل وسرجنگل واضح وهوایداست، معلمی که امضای زیبایش هنوزهم ماندگار ویادگاری خانه های مردمش است.
استاد پژوهش انسان آرام وپرتلاش بود صداقت وساده گی رٌکن واساسِ زندگیش را شکل می داد. دررفاقت، دوستی، وصداقت یگانه بود، برای او هیچ چیزی مهم تراز مردم و دوستانش نبود ، خدمت برای نسل آینده جامعه را با ارزش ترازهرمقامِ حساب می نمود. استاد معلمِ آگاه، مسئول ومهربان بود، هیچ گاهی ازمطالعه دورنبود وبرای همه تحقیق ومطالعه را تاکید می نمود. برای نوشتن علاقه مندی زیاد داشت ودست خط زیبای استاد پژوهش در زمانِ خود بی نظیربود، استاد شخصیت کم نظیری داشت هم اجتماعی بود هم سیاسی، مدیردانا وتوانا بود، سیاستی بخصوصِ خودش را درمیان مردم داشت، انسانِ فرهنگی بود واهمیت زیاد به برنامه های فرهنگی وعلمی می داد. آنطوریکه خودش با تمام درد، رنج ومشکلات تحصیل نموده بود هرجوانی را باصحبت های آرام وپدرانه اش تشویق می نمود، تا درشرایط های سخت هم دست ازتحصیل برندارد. بعدازمدت ها خدمت برای معارف ونسل جوانِ وطن مدت کوتاهی منحیث ولسوال درولسوالی لعل وسرجنگل قرارگرفت، که آرزوی مردمش بود تا ازاین موقف بستر خدمات بشتررا فراهم نماید، دورانی که برای مردم روزنه امیدی پیدا شده بود. ولی متاسفانه این فرصت بِشتر ازسه ماه دوام نیاورد وشاهدِ ازدست دادن کسی بودیم که بانبودِ امکانات وشرایط های سخت وناگوار درخدمت مردمش قرار داشت، معلم بودن مقامِ است بس بالا که هرکس این موقعیت را کسب نمی تواند وخدمت نمودن برای مردم تاج افتخاری است که برای همیشه دردل تاریخ ثبت وماندگارمی ماند. به این اساس استاد پژوهش شایستهِ این مقام وافتخاراست. اندیشه سبزاستاد دربلندای تاریخ لعل وسرجنگل ماندگارخواهد بود، استاد پژوهش درمعارف لعل یک روایت نا تمام و حدیث ماندگاراست، استاد برگ سبزی دربوستان ادبیات بود.
درست  28 جوزای سال 1391 بود که این معلمِ مهربان ورهنمای صدیق؛ خانواده ودوستانش را تنها گذاشت. که پیکرمطهراستاد درمیدان هوای ولسوالی لعل استقبال گرم وبی سابقه مردم را شاهد بود. یادم است روزی را که شاگردان مکاتب ، پیکر استاد را برشانه های خود حمل می کردند. با چشم های اشک آلود ازمیدان هوای تا لیسه «امام علی» پیکر استاد را تشیع جنازه می کردند. وصدای گریه وناله درفضای لعل می پیچید، وهزاران انسانی دیگر که درتشیع پاک ومطهر او شرکت کرده بودند اجازه حمل پیکر استاد را ندادند . تا کنون هیچ مراسمی مثل مراسم تشیع استاد درلعل وسرجنگل خودجوش واخلاصمندانه برگزار نشده بود، مردم لعل وسرجنگل که شریف ترین وقدردان ترین مردم اند درواقع به استاد پژوهش ادای احترام نمودند واشک ریختند. به این منظور سومین سالروزِ وفات استاد پژوهش را به خانواده، دوستان ومردم تسلیت گفته وگرامی می داریم. یاد معلمِ مهربان وپدرمعارف دردل ما جاری وجاویدان است روحش شاد وراهش پرٌرهروباد.

پدرنامت مــــرا کافیسـت در دل
شــعور وهمـتت باقیـست در دل

پدرای خوبترین آمــــوزگـــارم…
تورفتی جای تو خالیست دردل

نثاراحمد پژوهش