آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

یـا مــحــمـــد مــصـطــفــی

روز مّــیــلا دت مـبـارک ! یـا مــحــمـــد مــصـطـــفـــی
بـر جـمــیـع ا مــتــا نــت ! یـا مــحــمـــد مــصـطـــفـــی

نـسـخ شـــد احـکا م ادیـان بـعـــد بـعــثـت یـا ر ســول
جان به قــربان کـتـا بـت ! یـا مــحــمـــد مــصـطـــفـــی

تا شکـسـت آن وحی تنـز یلـت طـلـســم جـهــل و کـفــر
ارتـقـا کـرد بـس مـقـا مـت یـا مــحــمـــد مــصـطـــفـــی

ای حبـیــب خـا لــق و مـحـبــو ب د لــهــــا ی ا مــــم
جـا ن ودل با دا فــد ا یـت یـا مــحــمـــد مــصـطـــفـــی

ا ی مــحــمـــد ! ای یـتـیـــــم نــخـــبـۀ پــر ور د گــا ر
زیب منـبـرهـا اسـت نا مـت یا مـحــمـــد مــصـطـــفـــی

هـســت مـعــــرا ج مـبـا ر ک آ یـۀ ا عــجــا ز تـــو
عـا جـزیـم ا ز کـنـه ذا تـت یـا مــحــمـــد مــصـطـــفــی

شــرح صـــد ر و والـضـحــا با شــد د لـیـل عــز وشـان
آیـۀ شـق الـقـمـر اعـجاز خاصـت یا مـحــمــد مــصـطــفـی

جـبـریَــل از پـر زدن در ســـدره خـود ا ز پـا ی مـا نــد
عـرش وکـرسـی زیـر پایـت یـا مــحــمـــد مــصـطــفــی

در چـنـیـن رفـعــت تـو عــذری ا مـتـی کـردی بــیـا ن
هـســت امــیــد م بـرایـت یـا مــحــمـــد مــصـطـــفـــی

ســر زمـیّـن عــلــــم و عـرفان کــشـور دلــهــــا کــنــون
مـی ســتـا یـنــد نام و یاد ت یا مـحـــمــــد مـصــطــفـــی

فــضــل ایـزد یـا ر با شـــد بـر هــمــه ا هــــل یــقــیــن
روزو شـب گـویــم ثنـا یت یـا مــحــمـــد مــصـطـــفـــی

 

استاد فـضــل الحق فضل
چـغـچــران جـدی سال 1391 هـجـری شـمـســی
این پارجه به مناسبـت میلاد حضـرت مـحـمــد مصطفی صلی الله وعلیه واله و سـلــم سـروده شده است.