آرشیف

2014-12-13

حبیب سرود

یعنی چه؟

 

با رقیب، صحبت و دیداره بگو یعنی چه؟

قند من معنی این کاره بگو یعنی چه؟

راز ما را به رقیب گفتی و مجلس کردی

معنی محرم اسراره بگو یعنی چه؟

تو مگر وعده ندادی که زمن می باشی؟

وعده ها و گپ پیراره بگو! یعنی چه؟

از دلم می شنوم میگه که یارت خندید!

علتی خندگکی یاره بگو یعنی چه؟

حلقه ی دست لطیفت که زمن بود، روزی!

حلقه های کم و بسیاره بگو یعنی چه؟

خواب بی تو همه جنجال و فغان می آرد

چشم پر خواب که بیداره، بگو یعنی چه؟

من که معتاد توام یا تو مگر سیگاری؟

دود یک نخ، نخ سیگاره بگو یعنی چه؟

من که دیوانه نبودم، تو خطابم کردی!

کرده ای مردم هشیاره بگو یعنی چه؟

یک شبی تا به سحر با تو غزل میگفتم

چیست این دکلمه؟ اشعاره بگو یعنی چه؟

این غزل بی تو غزل نیست بیا راست بگو!

قصه های پس دیواره بگو یعنی چه؟

هر چه شد بر سر من آمد و بگذشت بخیر!

مردم کوچه و بازاره بگو یعنی چه؟

 

23/11/1389  دره کشرو