آرشیف

2014-12-12

الحاج سید محمد رفیق نادم

یتیم

وطن در جنگ نا مشروع کباب است
بـه قلـبـــش داغـهــای بـی حسـاب است
 
گرفـتـه در بغــل چـون ماهــم پر مهر
شهید عشـق خو گـر شـیخ و شاب است
 
بـســا طـفــل یـتـیـــم و زار مـضـطـر
بایـن جـنگ تـبـاه کــن در عــذاب است
 
یــتـیــمـی را تـرحــم کــن ز شــفـقـت
بـروی لالــه گــونـش قــطــره آب است
 
ز خـونـآب جگــر گــوهــر فــشــانــد
هـمـه دردوغــمــش انـدر حـجـاب است
 
بـه جـستـجـوی نـان صـبـح و شـامش
دویــدن هــا به هـر سو بی جواب است
 
نــدارد ســر پـنـــاه و جـای خــوابــی
یـگــــانــه بــســتـر نـازش تــراب است
 
بــآه و نــالــه مــی گــویــد کــه مــادر
سـرشـک چــشــم او سـیـلاب آب است
 
بگــریــه ســر بـخـــاک غــــم نــهاده
بخـاک غـم غـنـوده غـرق خـواب است
 
بــرادر نـیسـت تا دسـتـش بـگــیــــرد
زجـور جـنـگ انـدر پــیـچ و تـاب است
 
وجــود نــازکــــــش را تـب گــرفـتـه
لـب خـشـکـیـده اش مـوج خـونآب است
 
نــوای نــازنــیـنـش هـر صحــر گـاه
بـگـــوش ظــالــم آهـنــگ ربــاب است
 
یـتـیـمـی را ز شـفــقـت گـر نــــوازی
تـرا نـزد خـــــدا اجــــر و ثــواب است
 
بـنـازم دستــی کــان انــدر نــــوازش
بگـیـرد دسـت او گــم کــرده بــاد است
 
بـیـا ای هـم وطـن از جـنــگ بگـــذر
ز خـون مـا کـف دسـت خـضاب است
 
رخ از راه خـطــا بـر تاب بـرتـــاب
که خون ریزی طریق نا صواب است
 
بیـا بـنـیـاد کـن ای هـموطن صلح
ز نادم ای برادر این خطاب است